TOÀN TẬP QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (GS.TS NGUYỄN VĂN TIẾN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TOÀN TẬP QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (GS.TS NGUYỄN VĂN TIẾN)

 

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

2. CÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG

 

3. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

4. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG

 

5. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG

 

6. NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

7. CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

 

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 

3. NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

 

4. QUẢN LÝ TÍN DỤNG

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 

CHƯƠNG 3: YẾU TỐ LÃI XUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

1. KHÁI NIỆM LÃI XUẤT

 

2. PHÂN LOẠI LÃI XUẤT

 

3. VAI TRÒ CẢU LÃI XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ

 

4. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG LÃI XUẤT

 

5. PHƯƠNG PHÁP TRẢ GÓP

 

6. LÃI XUẤT HOÀN VỐN

 

7. XÁC ĐỊNH LÃI XUẤT HÒA VỐN BÌNH QUÂN

 

8. XÁC ĐỊNH CHÊNH LỆCH ĐẦU VÀO ĐẦU RA

 

9.  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

1. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG

 

2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

3. MÔ HÌNH CAMELS PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1. KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

2. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN

 

4. MÔ HÌNH QUẢN LÝ VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

5. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN VỐN

 

6. KỲ HẠN BÌNH QUÂN CỦA NGUỒN VỐN

 

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 

CHƯƠNG 6: NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ  VÀ THÀNH TOÁN

 

1.  NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ

 

2. THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

3. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 7: DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

 

1.  ĐẶT VẤN ĐỀ

 

2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

 

3. HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG

 

4. HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

 

5. DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

 

6. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI NHÀ CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

 

7. CÁC LOẠI THẺ NGÂN HÀNG

 

8. PHÒNG NGỪA RỦI RO VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

 

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

PHẦN II: NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 8: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

1.  KHÁI QUÁT VỀ QUAN HỆ TÍN DỤNG

 

2. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

3. CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH TÍN DỤNG

 

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 9: QUY TRÌNH TÍN DỤNG

 

1. KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH TÍN DỤNG

 

2. LẬP HỒ SƠ TÍN DỤNG

 

3. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

 

4. QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG

 

5. GIẢI NGÂN

 

6. GIÁM SÁT VÀ THU NỢ

 

7. THANH LÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

 

8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 

CHƯƠNG 10: ĐẢM BẢO TÍN DỤNG

 

1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO ĐẢM TÍN DỤNG

 

2. BẢO ĐẢM BẰNG TÍN CHẤP TÀI SẢN

 

3. BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ TÀI SẢN

 

4. BẢO ĐẢM BẰNG BẢO LÃNH TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA

 

5. BẢO ĐẢM BẰNG TÍN CHẤP

 

6. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

 

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 CHƯƠNG 11: PHÂN TÍCH TÍN DUNG

 

1. CƠ SỞ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

 

2. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

 

3. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

 

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 12: CHO VAY NGẮN HẠN CHO DOANH NGHIỆP

 

1. KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP

 

2. CÁC LOẠI HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP

 

3. CÁC PHƯƠNG THỨC CHO VAY NGẮN HẠN

 

4. ĐỊNH GIÁ CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 

CHƯƠNG 13: CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

 

1. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHIẾT KHẤU

 

2. PHƯƠNG PHÁP HIỆN GIÁ CHIẾT KHẤU

 

3. CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

 

4. CHO VAY GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 14: CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP

 

1. KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

2. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

3. NỘI DUNG CỦA KHOẢN CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

4. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

10. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 15: CHO THUÊ TÀI CHÍNH

 

12. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

 

13. CÁC LOẠI CHO THUÊ TÀI CHÍNH

 

14. NHỮNG LƯU Ý TRONG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

 

15. ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ TÀI CHINH

 

16. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 16: BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

2. PHÂN LOẠI BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

4. RỦI RO TRONG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

 CHƯƠNG 17: CHO VAY TIÊU DÙNG

 

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM

 

2. LỢI ÍCH CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG

 

3. PHÂN LOẠI CHO VAY TIÊU DÙNG

 

4. THẨM ĐỊNH CHO VAY TIÊU DÙNG

 

5. ĐỊNH GIÁ VÀ HIỆN GIÁ CHO VAY TIÊU DÙNG

 

6. MỘT SỐ HÌNH THỨC CHO VAY TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM

 

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 

PHẦN III: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

 

 CHƯƠNG 18: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

 

3. TỶ GIÁ CHÉO VÀ KINH DOANH TỶ GIÁ CHÉO

 

4. NGHIỆP VỤ GIAO NGAY

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 CHƯƠNG 19: NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH

 

1. NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI KỲ HẠN

 

2. NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI

 

3. NGHIỆP VỤ TIỀN TỆ TƯƠNG LAI

 

4. NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ

 

CHƯƠNG 20: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

2. ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERMS 2010

 

3. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

4. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

 

PHẦN IV: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

 

CHƯƠNG 21: RỦI RO ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

1. KINH DOANH NGÂN HÀNG - LOẠI HÌNH KINH DOANH ĐẶC BIỆT

 

2. NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

3. KHÁI QUÁT QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 22: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG

 

1.  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 

2. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI RỦI RO TÍN DO TÍN DỤNG

 

3. NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA RỦI RO TÍN DỤNG

 

4. NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

 

5. MÔ HÌNH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

 

6. CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

 

7. QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG

 

8. CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

 

9. VÒNG QUAY TÍN DỤNG NÓI GÌ VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

 

10. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 23: HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

 

1.  KHÁI QUÁT XẾP HẠNG TÍN DỤNG

 

2. KHÁI QUÁT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

 

3. XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

 

4. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 24: QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

 

1.  NHẬN DIỆN RỦI RO TÍN DỤNG

 

2. ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG

 

3. XỬ LÝ GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG

 

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 25:  QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

1.  CHỨC NĂNG CỦA ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

2. CÁC CÔNG CỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

3. NHÂN TỐ CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ

 

4. CÁC CHIẾN LƯỢC KỲ HẠN ĐẦU TƯ

 

5. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ KỲ HẠN

 

6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 26: QUẢN TRỊ THANH TOÁN

 

1.  CÁC KHÁI NIỆM

 

2. SỰ CẦN THIẾT QUẢN LÝ THANH KHOẢN

 

3. DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN

 

4. NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN

 

5. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN

 

6. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THANH KHOẢN

 

7. CHIẾN LƯỢC QUẢN LY THANH KHOẢN VỚI TÀI SẢN NỢ

 

8. MỘT SỐ QUY TẮC QUẢN LÝ THANH KHOẢN

 

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 27: QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐÔNG NGÂN HÀNG

 

1. KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG

 

3. QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 

4. CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

 

5. CHI PHÍ VỐN RỦI RO HOẠT ĐỘNG

 

6. CÁC SỰ KIỆN RỦI RO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XẢY RA

 

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 28: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ TÀI SẢN - NỢ

 

1. CÁC CHIẾN LƯỢC ALM

 

2. RRLS – THÁCH THỨC LỚN NHẤT TRONG ALM

 

3. MỤC TIÊU BẢO HIỂM RRLS

 

4. MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 29: CÔNG CỤ PHÁI SINH QUẢN TRỊ TÀI SẢN - NỢ

 

1. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

 

2. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

 

3. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN

 

4. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT

 

CHƯƠNG 30: QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

1.  TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ VÀ RỦI RO TỶ GIÁ

 

2. NGUYÊN NHÂN RỦI RO TỶ GIÁ

 

3. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TỶ GIÁ

 

4. PHƯƠNG PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ

 

5. QUY TẮC QUẢN LÝ RỦI RO HỐI ĐOÁI

 

6. MỘT SỐ QUY TẮC QUẢN LÝ RỦI RO HỐI ĐOÁI

 

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

Sachkinhte.vn giới thiệu trích đoạn cuốn sách: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

“Trong thế giới hiện nay, thuật ngữ “Ngân hàng – Bank” trở lên quen thuộc với bất kỳ ai, từ người thừa tiền đến người thiếu tiền, từ thành thị đến nông thôn, từ cá nhân đến tổ chức, từ người dân đến chính phủ, từ quốc gia đến quốc tế...Vậy, Ngân hàng là gì? Ngân hàng có những chức năng quan trọng như thế nào? Mục đích của chương này là trả lời các câu hỏi như vậy.

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG

 

Hoạt động ngân hàng, với các nghiệp vụ truyền thống là nhận tiền gửi, co vay và cung ứng dịch vụ thanh toán cho nền kinh tế, ra đời khi quan hệ sản xuất và trao đổi hàng hóa của xã hội đã phát triển. Quá trình hoàn thiện các nghiệp vụ ngân hàng và sự ra đời một ngân hàng hoàn chỉnh kéo dài hàng ngàn năm, bắt đầu tư hoạt động ngân hàng sơ khai vào khoảng 2000 năm trước Công Nguyên cùng với sự khởi đầu của các thiết chế tổ chức xã hội. Quá trình phát triển ngân hàng được chia thành các giai đoạn chủ yếu sau:

 

 

THỜI KỲ SƠ KHAI

 

Nguồn gốc ngân hàng được bắt đầu từ nghề đổi tiền của các nhà kim hoàn. Muốn có tiền (tiền vàng), những người có  vàng (vàng lá, vàng miếng, vàng thỏi) chỉ việc mang vàng đến các nhà kim hoàn để đổi ra tiền; ngược lại, muốn có vàng thì mang tiền đến các nhà kim hoàn để đổi ra vàng. Những nhà kim hoàn trở nên giàu có và tiến hành cho vay nặng lãi (cho vay bằng vốn tự có). Địa chỉ của các nhà kim hoàn trở nên quen thuộc và việc trao đổi “Tiền – Vàng”, vây mượn diễn ra thường xuyên, liên tục ở đây. Chính vì vậy, hình thái ngân hàng sơ khai đầu tiên có thể được xem là Ngân Hàng Kim Hoàn, Ngân hàng của các thợ vàng.

Do mỗi quốc gia, mỗi lãnh thổ có đồng tiền riêng với trọng lượng vàng khác nhau, nên thương mại và các giao lưu quốc tế đòi hỏi phải chuyển đổi các đồng tiền; Và việc chuyển đổi này được diễn ra tại các ngân hàng kim hoàn. Những nhà kim hoàn thực hiện chuyển đổi ngoại tệ ra nội tệ và ngược lại; Lợi nhuận thu được từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Ngày nay, nghiệp vụ chuyển đổi tiền tệ là một trong những nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng hiện đại.

Để đảm bảo an toàn, những nhà kim hoàn phải có nhà kiên cố, có két tốt, bảo mật và được bảo vệ an toàn để cất giữ tiền, vàng. Những nhà buôn, lãnh chúa, nhà thờ...có tiền nhàn rỗi thường không mạo hiểm cất giữ tiền ở nhà mà đem gửi chúng tại những nơi an toàn và uy tín. Địa chỉ uy tín nhất lúc bấy giờ chính là các nhà kim hoàn ngân hàng kim hoàn). Khi nhận tiền gửi, người nhận tiền cấp (phát hành) cho người gửi tiền một tờ biên lai, gọi là Kỳ phiếu hay giấy nhận nợ (sau ày gọi là tiền giấy), làm căn cứ để xác định quyền sở hữu về số tiền gửi; đồng thời, người gửi tiền phải trả phí gửi tiền phải trả phí gửi tiền, tức người gửi tiền không những không được hưởng lãi xuất tiền gửi (lãi xuất dương) mà còn phải trả phí, nên có thể coi đây là một hình thức lãi xuất âm.

 

Lúc bấy giờ, mỗi ngân hàng đều phát hành  kỳ phiếu riêng, hay nói cách khác, mỗi ngân hàng có đồng tiền riêng của mình. Hoạt động phát hành giấy nhận nợ được xem là phôi thai đầu tiên của nghiệp vụ phát hành tiền giấy sau này. Như vậy, từ hoạt động ban đầu là đúc tiền, chuyển đổi tiền – vàng, chuyển đổi tiền tệ, và tiếp đến mở rộng thêm nghiệp vụ nhận giữ hộ tiền. Hoạt động giữ hộ tiền xem là tiền thân của nghiệp vụ huy động vốn ngày nay của các ngân hàng...

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""