TIỀN VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (TS. LÊ VINH DANH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

 TIỀN VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (TS. LÊ VINH DANH)

 

 

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, trên đất nước ta đang diễn ra sôi động quá trình phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu một cách có hệ thống nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế theo cơ chế mới trong đó một lĩnh vực hết sức quan trọng là lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Bởi vì, tiền tệ ngân hàng là thần kinh của nền kinh tế. Nó có vai trò rất to lớn trong việc thúc đẩy tăng trường kinh tế bền vững. Kinh nghiệm phát triển kinh tế của các nước đã chỉ ra rằng, mỗi bước thăng trầm của nền kinh tế đều có nguyên nhân sâu xa gắn liền với chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

 

Việc nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng - Vận dụng vào hoàn cảnh của nước ta, để lựa chọn con đường, phương tiện phát triển nhanh hơn, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế đang đặt ra ngày càng bức xúc.

 

Cuốn sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng là một chuyên khảo có hệ thống về tiền tệ và hoạt động ngân hàng với nguồn tài liệu phong phú, cập nhật. Bằng một phong cách tiếp cận riêng, tác giả đã trình bày sinh động, có tính chất phổ thông hóa lịch sử quá trình phát triển, cũng như chức năng, vai trò của tiền tệ và hoạt động ngân hàng cũng như kinh nghiệm quản lý, điều tiết cảu một số ngân hàng lớn của các nước trên thế giới.

 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cần thiết cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và ngân hàng và cho những độc giả quan tâm nghiên cứu lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Đây là cuốn chuyên khảo có nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho việc nghiên cứu và học tâp.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: TIỀN TỆ, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ

 

CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA TIỀN TỆ

 

1.1 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ

 

1.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIỀN TỆ

 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG TIỀN TỆ

 

2.1 CÁC LOẠI TIỀN TỆ HIỆN NAY

 

- TIỀN CÓ GIÁ TRỊ THỰC

 

- TIỀN QUY ƯỚC

 

2.2 HỆ THỐNG TIỀN TỆ HIỆN NAY

 

- TIỀN MẠNH

 

- CÁC LOẠI TIỀN - TÀI SẢN KHÁC

 

2.3 TIỀN TỆ TRONG TƯƠNG LAI

 

CHƯƠNG 3: CHỨC NĂNG VÀ VÀI TRÒ CỦA TIỀN TỆ

 

3.1 PHƯƠNG TIỆN TRAO ĐỔI

 

3.2 PHƯƠNG TIỆN BẢO TỒN GIÁ TRỊ

 

3.3 ĐƠN VỊ TÍNH TOÁN

 

3.4 PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN

 

3.5 CÔNG CỤ ĐỂ ĐIỀU TIẾT KINH TẾ

 

PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 4: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 

4.1 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG SƠ KHAI

 

4.2 HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN II

 

4.3 HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN III

 

4.4 NGÂN HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN ĐẠI

 

CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HIỆN NAY

 

5.1 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

- Tính chất  và cơ cấu tổ chức của ngân hàng trung ương

 

- Mạng lưới của ngân hàng  trung ương

 

5.2 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRUNG GIAN

 

- CÁC LOẠI NGÂN HÀNG TRUNG GIAN

 

- CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MẠNG LƯỚI

 

5.3 CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH KHÁC

 

- TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 

- HIỆP HỘI CHO VAY VÀ TIẾT KIỆM

 

- CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM

 

- CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH

 

- CÁC QUỸ TƯƠNG TRỢ

 

- CÁC QUỸ TRỢ CẤP VÀ HƯU TRÍ

 

- CÁC CÔNG TY KINH DOANH VÀ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

 

CHƯƠNG 6: HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

6.1 PHÁT HÀNH TIỀN

 

- NGUYÊN LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH TIỀN

 

- CÁC CÁCH PHÁT HÀNH TIỀN

 

6.2 CHỦ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG GIAN

 

- TRUNG TÂM THANH TOÁN, CHUYỂN NHƯỢNG, BÙ TRỪ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG TIAN

 

- QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DỰ TRỮ BẮT BUỘC CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRUNG GIAN

 

- CỨU CÁNH CHO VAY CUỐI CÙNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRUNG GIAN

 

6.3 CHỦ NGÂN HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ

 

- MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐẠI LÝ TÀI CHÍNH CHO CHÍNH PHỦ

 

- CÓ VẤN ĐỀ CÁC CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHO CHÍNH PHỦ

 

6.4 QUẢN LÝ DỰ TRỮ QUỐC GIA

 

6.5 QUẢN LÝ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH QUỐC GIA

 

6.6 ĐIỀU TIẾT KINH TẾ VĨ MÔ

 

6.7 LỢI TỨC VÀ CHI TIÊU

 

CHƯƠNG 7: HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG GIAN

 

7.1 BALANCE SHEET VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA MỘT NGÂN HÀNG

 

7.2 PHÂN LOẠI VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN SẢN NỢ

 

- TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

 

- TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN VÀ TIẾT KIỆM

 

- CÁC KHOẢN VAY NGẮN HẠN TỪ THỊ TRƯỜNG

 

- VAY CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

- VỐN CỔ PHẦN VÀ CÁC KHOẢN VAY TỪ CÔNG TY MẸ

 

7.3 PHÂN LOẠI VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÓ

 

- DỰ TRỮ TIỀN MẶT

 

- ĐẦU TƯ VÀO CHỨNG KHOÁN

 

- CHO VAY

 

- CÁC LOẠI TÀI SẢN CÓ KHÁC

 

7.4 LÃI SUẤT VÀ VẤN ĐỀ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN

 

- LÃI SUẤT

 

- VẤN ĐỀ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN

 

7.5 VỐN CỔ PHẦN, THANH KHOẢN VÀ KHẢ NĂNG CHI TRẢ

 

- DỮ TRỮ VÀ THANH KHOẢN

 

- ER VÀ CÔNG THỨC BAUMOL - TOBIN

 

- VỐN CỔ PHẦN, KHẢ NĂNG CHI TRẢ VÀ TÌNH TRẠNG PHÁ SẢN

 

7.6 BÁO CÁO HẰNG NĂM

 

CHƯƠNG 8: HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN

 

8.1 HÀNG HÓA CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

- KHÁI NIỆM

 

- CÁC LOẠI HÀNG HÓA

 

8.2 CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN

 

- PHÂN LOẠI THEO CẤP ĐỘ MUA BÁN

 

- PHÂN LOẠI THEO ĐĂC CHƯNG CỦA HÀNG HÓA

 

8.3 HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

- CHỦ THỂ CỦA THỊ TRƯỜNG

 

- MUA VÀ BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG

 

- QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CUỐI CÙNG

 

8.4 HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

- MUA BÁN ĐỨT

 

- MUA, BÁN THEO THỎA THUẬN MUA LẠI VÀ CHUYỂN DỊCH TƯƠNG ĐƯƠNG

 

PHẦN 3: TIỀN TỆ VÀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ

 

9.1 LỊCH SỬ CỦA HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ CẬN ĐẠI

 

- CHẾ ĐỘ BẢN VỊ VÀNG

 

- THỎA THUẬN BRETTON WOODS VÀ TỶ GIÁ TRAO ĐỔI CỐ ĐỊNH

 

9.2 HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI

 

- TỶ GIÁ TRAO ĐỔI LINH HOẠT

 

- THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ VÀ SỰ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ

 

CHƯƠNG 10: THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

10.1  CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC GIA

 

- KHÁI NIỆM

 

- TÍNH CHẤT

 

- PHƯƠNG THỨC GHI CHÉP TRÊN CÁN CÂN THANH TOÁN

 

- THÀNH PHẦN CỦA CÁN CÂN THANH TOÁN

 

10.2 TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ LIÊN QUỐC GIA

 

- ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

 

- ĐẦU TƯ THEO DANH MỤC

 

- CHUYỂN VỐN NGẮN HẠN

 

- CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ KHÁC

 

10.3 CÁC KHOẢN SAI SÓT VÀ KHÔNG CHÍNH THỨC

 

PHẦN 4: TIỀN VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ

 

CHƯƠNG 11: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

11.1 KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

11.2 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ VẤN ĐỀ CUNG ỨNG TIỀN

 

- NHU CẦU VỀ TIỀN TỆ

 

- CÁC CÁCH ĐỊNH LƯỢNG NHU CẦU VỀ TIỀN

 

- QUAN ĐIỂM CỦA JOHN MAYNARD KEYNES

 

- LÝ THUYẾT ĐỊNH LƯỢNG CỦA MILTON FRIEDMAN

 

CHƯƠNG 12: TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

12.1 LÝ THUYẾT CỦA JOHN MAYNARD KEYNES

 

- TÁC ĐỘNG CỦA LÃI XUẤT ĐẾN SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

 

- HỖN HỢP ISLM VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

12.2 LẠM PHÁT

 

- BẢN CHẤT CỦA LẠM PHÁT

 

- NGUYÊN NHÂN CỦA LẠM PHÁT

 

- HẬU QUẢ HAY CÁI GIÁ CỦA LẠM PHÁT

 

13.3 LẠM PHÁT - SUY THOÁI

 

- LẠM PHÁT SUY THOÁI DO CHI PHÍ ĐẨY

 

- LẠM PHÁT SUY THOÁI DO CUNG ỨNG TIỀN TĂNG

 

- SUY THOÁI TỪ CÁC NGUYÊN NHÂN KHÁC

 

CHƯƠNG 13: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT KINH TẾ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG.

 

13.1  KHÁI QUÁT LẠI ẢNH HƯỞNG CỦA CUNG ỨNG TIỀN ĐẾN NỀN KINH TẾ

 

13.2 VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT KINH TẾ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

- MỤC TIÊU CỦA ĐIỀU TIẾT

 

- CÁC PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TIẾT KINH TẾ HIỆN NAY

 

- CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU TIẾT

 

13.3 KINH NGHIỆM ĐIỀU TIẾT KINH TẾ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỨC (DEUTSCHE BUNDES BANK)

 

- TỔNG QUÁT QUÁ TRÌNH ĐIỀU TIẾT KINH TẾ CỦA DEUTSCHE BUNDES BANK TỪ NĂM 1980 ĐẾN 1996

 

- QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐỂ ĐIỀU TIẾT KINH TẾ

 

- KẾT LUẬN

 

CHƯƠNG 14: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH TRỊ

 

14.1 CHU KỲ CHÍNH TRỊ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

14.2 TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH TRỊ ĐẾN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

- NGUYÊN NHÂN TÁC ĐỘNG

 

- CÁC HÌNH THỨC TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH TRỊ

 

14.3 MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ

 

14.4 TƯƠNG LAI CỦA HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 

THƯ MỤC THAM KHẢO VÀ TÀI LIỆU GỢI Ý ĐỌC THÊM

 

PHẦN DÀNH CHO SINH VIÊN (Câu hỏi và bài tập)

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""