TÀI CHÍNH CÔNG TY - CÁC NGUYÊN TẮC CĂN BẢN VÀ CÁCH ÁP DỤNG

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

TÀI CHÍNH CÔNG TY - CÁC NGUYÊN TẮC CĂN BẢN VÀ CÁCH ÁP DỤNG

 

 

Quyển sách này cung cấp cho bạn khung làm việc ấy và tập trung vào việc thiết lập các nguyên tắc cơ bản (the basic principles) về quản trị tài chánh và áp dụng chúng vào các quyết định chủ yếu mà quản trị gia tài chánh phải đối phó. Nó giải thích tại sao các chủ sở hữu công ty thích quản trị gia làm gia tăng trị giá xí nghiệp (Firm value), và cho thấy làm thế nào các quản trị gia định giá các cuộc đầu tư có thể thanh toán hết vào các thời điểm khác nhau hay các mức độ rủi ro khác nhau. Quyển sách cũng mô tả các đặc trưng chủ yếu của các thị trường tài chánh và thảo luận tại sao các công ty có thể ưa chuộng một nguồn tài chánh nhứt định nào đó.

 

Các khái niệm về tài chánh hiện tại, được giải thích thích đáng, tạo cho chủ đề đơn giản hơn, không quá khó. Chúng cũng được thực tế hơn (more practical). Việc quản trị tài chánh hiện đại không phải là một “Khoa học về tên lửa” (rocket science). Nó là một bộ các ý tưởng có thể được thực hiện rõ ràng bằng các từ, đồ thị, hình vẽ và các thí dụ bằng con số. Chúng tôi biên soạn quyển sách này để làm cho việc quản trị tài chánh rõ ràng, hữu ích, thú vị cho sinh viên năm đầu.

  

MỤC LỤC

 

Phần 1:  Đại Cương Tài Chánh Công Ty (Overview of corporate finance.

Chương 1: Dẫn nhập vào tài chánh công ty (Introduction to corporate finance)        

 1. Các cơ hội nghề nghiệp trong ngành tài chính
 2. Quản trị tài chính trong thập niên 2000
 3. Vai trò của các quản trị gia tài chính
 4. Các hình thức tổ chức doanh nghiệp
 5. Các mục tiêu của công ty cổ phần
 6. Phân tích mối liên hệ về tính đại diện của quản trị gia
 7. Hành động quản trị cần có để tối đa hóa tài sản của cổ đông
 8. Các thị trường và các định chế tài chính

Chương 2: Các báo cáo tài chánh, dòng tiền tệ, và thuế (Financial statements, cash flow, and taxes)

 1. Bảng kê khai và báo cáo tài chính
 2. Bảng cân đối kế toán
 3. Báo cáo lợi tức hay thu nhập
 4. Báo cáo các thu nhập giữ lại
 5. Lợi tức kế toán so với dòng tiền tệ
 6. Báo cáo các dòng tiền tệ
 7. Trị giá thị trường gia tăng và thị giá kinh tế gia tăng
 8. Các loại thuế

Chương 3: Việc phân tách các báo cáo tài chánh (Analysis of financial statements)

 1. Việc phân tách tỷ số
 2. Các tỷ số thanh khoản
 3. Các tỷ số quản trị tài sản
 4. Các tỷ số về quản trị nợ
 5. Các tỷ số sinh lời
 6. Các tỷ số về giá trị thị trường
 7. Phân tách chiều hướng tỷ số tài chánh tăng hay giảm trong tương lai
 8. Việc liên kết các tỷ số tài chính với nhau: Phương trình và sơ đồ Du Pont
 9. Các chỉ sô so sánh và đối chứng
 10. Phương pháp đánh giá các tỉ số tài chính
 11. Các sử dụng và các hạn chế của việc phân tách tỷ số tài chính

 

Phần 2:  Việc Định Giá Các Dòng Tiền Tương Lai (Valuation of future cash flows)

 Chương 4: Dẫn nhập vào việc định giá: thời giá của tiền tệ (Introduction to valuation: The time value of money)

 1. Các giá trị tương lai và lãi kép
 2. Áp dụng lãi suất kép lãi xuất thực hàng năm
 3. Các giá trị hiện tại, hay các hiện giá PV
 4. Nhiều dòng tiền tệ (dòng lưu kim)
 5. Dòng tiền tệ ngan bằng nhau: Chuỗi niêm kim vô tận  và chuỗi liên kim
 6. Lạm phát và giá trị tiền tệ theo thời gian

Chương 5: Lãi suất và việc định giá trái phiếu dài hạn (Interest rates and bond valuation)

 1. Các giá cả và các mức sinh lợi của trái phiếu
 2. Ai phát hành các trái phiếu
 3. Thị trường trái phiếu quốc tế

 Chương 6: Việc định giá và các đặc điểm của các cổ phiếu (The valuation and characteristics of stocks)

 1. Đại cương thị trường chứng khoán và chứng khoán
 2. Các yếu tố cần quan tâm khi quyết định đầu tư chứng khoán
 3. Các thị trường cổ phiếu quốc tế
 4. Các đối chứng của thị trường cổ phiếu quốc tế
 5. Cơ cấu thị trường, các tập quán thương mại và các chi phí
 6. Mậu dịch các cổ phiếu quốc tế
 7. Bản tin thị trường chứng khoán: cách đọc
 8. Các quyền và các ưu quyền pháp lý của các cổ đông thường
 9. Việc định giá các cổ phần thường

 

Phần 3:  Việc Lập Ngân Sách Vốn (Capital budgeting)

 Chương 7: Hiện giá thuần và tiêu chuẩn đầu tư khác  (Net present value and other investment criteria) hay Các điểm căn  bản của việc lập ngân sách vốn (The basics of capital budgeting)

 1. Việc lập ngân sách vốn
 2. Hiện giá thuần NPV
 3. Tiêu chuẩn đầu tư khác

 

Phần 4:   Chánh Sách Tài Chánh Dài Hạn (Long-term financial policy)

 Chương 8:  Đòn bẩy tài chánh và chánh sách cơ cấu vốn  (Financial leverage and capital structure policy)

 1. Cơ cấu vốn mục tiêu
 2. Rủi ro kinh doanh và tài chính
 3. Việc xác định cơ cấu vốn tối hảo

 

 Phần 5:  Việc Quản Trị và Lập Kế Hoạch Tài Chánh Ngắn Hạn (Short - term financial planning and management)

 Chương 9: Quản trị các tài sản lưu động (Current assets management)    

 1. Vốn lưu động
 2. Việc quản trị tiền mặt
 3. Việc lập hay dự thảo ngân sách tiền mặt cho công ty
 4. Các nguồn tài trợ ngắn hạn
 5. Chi phí về các cho vay của ngân hàng
 6. Việc quản trị các cổ phiếu giao dịch
 7. Việc quản trị các khoản phải thu
 8. Chánh sách tín dụng
 9. Việc quản trị các tồn kho

Phần 6: Các chủ đề đặc biệt trong tài chánh công ty (Special topics in corporate finance)

 Chương 10: Quản trị tài chánh công ty đa quốc gia (Multinational corporation finance management)

 1. Các công ty đa quốc gia hay toàn cầu
 2. Quản trị tài chính đa quốc gia so với quản trị tài chính nội địa
 3. Hệ thống tiền tệ quốc tế
 4. Mậu dịch về hối đoái
 5. Các thị trường tiền tệ và vốn quốc tế
 6. Lập ngân sách vốn đa quốc gia
 7. Quản trị vốn lưu động đa quốc gia
 8. Các cơ cấu vốn quốc tế

BẢNG GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

 

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""