SÁCH TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC BASEL II

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC BASEL II

 

 

Ngân hàng thương mại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Thông qua ngân hàng thương mại, các nguồn vốn nhàn rỗi được huy động để cung cấp cho những nơi cần vốn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cầu nối cho các doanh nghiệp với thị trường, tài chính quốc gia với tài chính quốc tế. Chính vì vậy, sự suy yếu hay khủng hoẳng tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại có thể ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của các ngân hàng cũng như tới nền kinh tế, chính trị quôc gia.

 

Ở Việt Nam, trong những năm vừa qua, với mục tiêu hoạt động an toàn bền vững, nhiều ngân hàng đã và đang từng bước tái cấu trúc, tấp cận áp dụng chuẩn mực Basel II là một trong những công cụ hữu ích giúp các ngân hàng có thể tích lũy một lượng vốn dự trữ nhằm bù trừ vào tổn thất, rủi ro hoạt động ngân hàng mang lại. Tuy nhiên trên thực tế, việc triển khai thực hiện Basel II tại các ngân hàng thương mại còn chậm, gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nguyên nhân là do tính phức tạp về nội dung của Hiệp ước, thiếu nhân lực và yêu cầu cao về lượng vốn đầu tư thực hiện…. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn về tái cấu trúc ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel II là cần thiết.

 

Trong thời gian vừa qua, với những nỗ lực nghiên cứu của mình, tác giả và các cộng sự đã xây dựng được một khung khổ lý thuyết, lý luận và thực tiễn về chủ đề Tái cấu trúc ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel II.  Chúng tôi tổng hợp và biên soạn lại trong cuốn sách chuyên khảo này với mong muốn cung cấp kết quả nghiên cứu chuyên sâu của mình nhằm giúp các ngân hàng thương mại, các cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan có thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để triển khai thực hiện tái cấu trúc ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel II ở cả cấp độ quản lý và ngân hàng thương mại. Kết quản nghiên cứu này cũng là cơ sở cho các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo cũng như giúp ích cho việc xây dựng bài giảng về chủ đề này tại các trường đại học.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC BASEL II

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC BASEL II.

 

1. KHÁI NIỆM TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG

 

2. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG

 

3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THEO CHUẨN MỰC BASEL II

 

CHƯƠNG 2: KHÁI LƯỢC MỘT SỐ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

 

1.  LÝ THUYẾT VỀ THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO CHIẾN LƯỢC

 

2.  LÝ THUYẾT VỀ ĐỔI MỚI GIÁ TRỊ

 

3.  LÝ THUYẾT VỀ TÁI CẤU TRÚC VỐN

 

4.  LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC QUẢN TRỊ

 

5.  LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG

 

6.  LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC SỞ HỮU

 

7. TỔNG QUAN CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC BASEL II

 

1.  MỘT SỐ ĐẶC CHƯNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

2. HIỆP ƯỚC BASEL II CHO CÁC NGÂN HÀNG HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ

 

3. NHẬN DIỆN CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  THEO CHUẨN MỰC BASEL II

 

4. KHÁI NIỆM TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THEO CHUẨN MỰC  BASEL II.

 

PHẦN II: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG  THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC BASEL II

 

1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

 

2. CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

 

3. BẢNG HỎI KHẢO SÁT

 

4. MẪU NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT

 

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC BASEL II

 

6.  MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ  TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC BASEL II

 

CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG THỰC HIỆN HIỆP ƯỚC  BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỚI MỘT SỐ NHÂN TỐ CHÍNH VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

 

1. TỔNG QUA NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG  THỰC HIỆN HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

 

2. MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ  GIỮA KHẢ NĂNG THỰC HIỆN HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  VỚI MỘT SỐ NHÂN TỐ CHÍNH

 

3. BẢNG HỎI KHẢO SÁT

 

4. MẪU NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT

 

5. PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 

6.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÌNH LUẬN

 

7. MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

 

PHẦN 3: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC BASEL III

 

CHƯƠNG 6: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG

 

1. TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á

 

2. TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG TẠI MỘT SỐ QUÓC GIA ĐÔNG NAM Á

 

3. TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG TẠI MỸ

 

4.  TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG TẠI BRAZIL

 

5.  MỘT SỐ BÀI HỌC VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 7: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG  THƯƠNG MẠI THEO  CHUẨN MỰC BASEL II

 

1.  KINH NGHIỆM CỦA CHILE

 

2. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

 

3.  KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC CÓ THU NHẬP THẤP

 

4.  KINH NGHIỆM CỦA MÔT SỐ QUỐC GIA MỚI NỔI

 

5.  MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM  VỀ TÁI CẤU TRÚC  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  THEO CHUẨN MỰC BASEL II.

 

PHẦN 4:  TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG  THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC BASEL II TẠI VIỆT NAM

 

8. TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  VIỆT NAM  GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐIỀU KIÊN THỰC HIỆN  BASEL II.

 

1.  BỐI CẢNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

 

2.  TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

 

3.  PHÂN TÍCH  CÁC TIỀN ĐỀ  VÀ ĐIỀU KIỆN  TRIỂN KHAI  THỰC HIỆN BASEL II TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.

 

4.  MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG  BASEL  II TẠI VIỆT NAM

 

5.  ĐIỀU KIỆN  TRIỂN KHAI ÁP DỤNG  BASEL  II TẠI CÁC NGÂN HÀNG  THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 9: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC  TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG VIETINBANK THEO CHUẨN MỰC BASEL II

 

1.  PHÂN TÍCH CÁC TIỀN ĐỀ ĐỂ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG VIETINBANK THEO CHUẨN MỰC BASEL II

 

2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC  TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG VIETINBANK THEO CHUẨN MỰC BASEL  GIAI ĐOẠN 2016 -2020

 

3.  ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC TÁI CẤU TRÚC  VIETINBANK THEO CHUẨN MỰC BASEL II

 

KẾT LUẬN

 

PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT

 

PHỤ LỤC II: SỐ LIỆU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHẦN MÈM SPSS CHƯƠNG 4

 

PHỤ LỤC III: PHIẾU KHẢO SÁT

 

PHỤ LỤC IV: SỐ LIỆU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH  PHẦN MỀM SPSS CHƯƠNG 5

 

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""