SÁCH GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT NĂM 2017 (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT NĂM 2019 (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

Là sản phẩm cuối cùng của kế toán tài chính, báo cáo tài chính cung cấp những thông tin tổng hợp về tài sản, vốn chủ sở hữu, công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền trong kỳ của doanh nghiệp. Thông qua báo cáo tài chính, những người sử dụng thông tin không những nắm bắt được kết quả kinh doanh, đánh giá được khả năng sinh lợi của doanh nghiệp mà còn có thể đánh giá, phân tích và chuẩn đoán được thực trạng và an ninh tài chính cũng như rủi ro mà doanh nghiệp có thể phải đương đầu, xác định được giá trị doanh nghiệp và dự báo được nhu cầu tài chính trong tương lại.

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính nhằm trang bị cho sinh viên kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán nói riêng có những kiến thức cơ bản, tổng quát và chuyên sâu về Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính.  Đồng thời, giáo trình này cũng đi sâu một cách có chọn lọc vào những vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ của phân tích báo cáo tài chính trong từng nội dung phân tích cụ thể, từ đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích đòn bảy tài chính, rủi ro tài chính, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích dòng tiền cho đến phân tích khả năng sinh lợi, phân tích giá trị doanh nghiệp và dự báo chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ NỘI ĐUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2.ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3. CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

4. TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2. TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾ TOÁN

1. PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC GHI NHẬN CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN THEO TỪNG HOẠT ĐỘNG

2. PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC GHI NHẬN CÁC CHỈ TIÊU TRÊN TỪNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3. PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC GHI NHẬN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC SỰ KIỆN, CÁC ƯỚC TÍNH, CÁC SAI SÓT VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

3. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN

2. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

3. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ CĂN BẢN TÀI CHÍNH

1. PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH

2. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH

1. KẾT QUẢ KINH ĐOANH VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH

2. PHÂN TÍCH DOANH THU THUẦN

3. PHÂN TÍCH TỔNG THU NHẬP

4. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI

1. KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI

2. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI

3. PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI

4. ĐẶC ĐIỂM PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

5. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

1. DÒNG TIỀN VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

2. PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DÒNG TIỀN

4. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA DÒNG TIỀN VỚI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

5. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 10: DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

1. DỰ BÁO  CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

2. ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

3. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

PHỤ LỤC 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

PHỤ LỤC 3: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

PHỤ LỤC 3: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHÀN CƠ ĐIỆN LẠNH

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""