SÁCH GIÁO TRÌNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (PGS.TS. TRẦN VĂN NAM)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH GIÁO TRÌNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (PGS.TS. TRẦN VĂN NAM)

 

Việt Nam gia nhập WTO từ năm 2007. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề hiểu biết pháp luật thương mại trong nước và quốc tế ngày càng trở lên quan trọng, là hành trang không thể thiếu đối với  cán bộ quản lí kinh tế và cũng như các doanh nhân. Luật thương mại quốc tế với tư cách là một học phần cốt lõi trong chương trình đào tạo cảu Khoa Luật Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đã đáp ứng được yêu cầu đó cho sinh viên của trường nói chung và sinh viên khoa luật nói riêng.

 

 

MỤC LỤC

 

 

 

PHẦN THỨ NHẤT: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CÓ SỰ THAM GIA CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ CÔNG

 

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬNVỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

1.1. KHÁI NIỆM VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CHỦ THỂ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

1.2. NGUỒN CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

1.3.MỘT SÓ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

1.4. CÁC THIẾT CHẾ CƠ BẢN ĐIỀU CHỈNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA

 

2.1. KHÁI NIỆM VỀ THUẾ QUAN, CÁC BIỆN PHÁP TƯƠNG ĐƯƠNG THUẾ QUAN VÀ THUẾ GIÁN THU

 

2.2. HẠN CHẾ ĐỊNH LƯỢNG VÀ THỦ TỤC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

 

2.3. KIỂM ĐỊNH TRƯỚC KHI XẾP HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU

2.4. TRỢ CẤP, PHÁ GIÁ VÀ TỰ VỆ

 

2.5. THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

 

2.6. CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

 

2.7. CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT

 

2.8. CÁC BIỆN PHÁP ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI

 

2.9. LIÊN HỆ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHĨA VỤ VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM

 

Chương 3: CÁC QUY ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

3.1 TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

3.2. CÁC RÀO CẢN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ

 

3.3. CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN VÒNG URUGUAY VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

3.4. NHƯNG YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH GATS

 

3.5. THÁCH THỨC CỦA VIỆC MỞ RỘNG GATT TRONG VÀ SAU DOHA

 

Chương 4: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ TRONG THƯƠNG MẠI

 

4.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (TRADE REMEDIES)

 

4.2. TỰ VỆ THƯƠNG MẠI (Safeguard Measures)

 

4.3. CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

 

4.4. CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI KHÁNG ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU ĐƯỢC TRỢ CẤP

 

Chương 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ WTO

 

5.1. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP WTO

 

5.2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

5.3. CÁC VẤN ĐỀ CỦA HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO

 

5.4. VIỆT NAM VÀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO

 

Chương 6: BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

6.1. TÀI SẢN TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

6.2. CÁC QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

6.3. CÁC QUY ĐỊNH CỦA WTO (TRIPs) VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

6.4. CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN TRONG VÒNG DOHA LIÊN QUAN ĐẾN HIỆP ĐỊNH TRIPS

 

6.5. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TUÂN THỦ HIỆP ĐỊNH TRIPs ĐỐI VỚI VIỆT NAM

 

PHẦN THỨ HAI: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIƯA CÁC THƯƠNG NHÂN

 

Chương 7: HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

 

7.1. KHÁI NIỆM VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

 

7.2. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN (1980)

 

7.3. CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG INCOTERMS – TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI ÁP DỤNG TRONG MUA BÁN HÀNG HÓA

 

7.4. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

 

Chương 8: PHÁP LUẬT VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

 

8.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

 

8.2. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

 

8.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

8.4. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ

 

8.5. HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG SẮT

 

8.6. HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

 

Chương 9: PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ

 

9.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢO HIỂM

 

9.2. PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

 

Chương 10: PHÁP LUẬT VỀ THANH TOÁN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

10.1. CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN THÔNG DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

Chương 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIỮA CÁC THƯƠNG NHÂN

 

11.1. TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ KHÁI QUÁT VỀ CÁC

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

11.2. THƯƠNG LƯỢNG TRỰC TIẾP GIỮA CÁC BÊN TRANH CHẤP

 

11.3. HÒA GIẢI CÁC TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

11.4. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THEO THỦ TỤC TRỌNG TÀI

 

11.5. GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI TÒA ÁN

 

PHỤ LỤC : MỘT SỐ BÁO CÁO CỦA BAN HỘI THẨM CƠ QUAN GIẢI QUYẾT

TRANH CHẤP CỦA WTO

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""