Sách - Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (Phần Tội Phạm) - Tập 2 - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

Sách - Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (Phần Tội Phạm) - Tập 2 - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Tác giả:Nhiều Tác Giả

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Ngày xuất bản:12-2019

Số trang:550

Kích thước:16 x 24 cm

Loại bìa:Bìa mềm

 

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự sổ 100/2015/QH13 (nay gọi là BLHS năm 2015), có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Trên cơ sở kế thừa các quy định của BLHS năm 1999, BLHS năm 2015 đã thể chế hóa đưòng lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện các nguyên tắc đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 nhằm phát huy hơn nữa vai trò của BLHS với vai trò là công cụ pháp lý sắc bén để phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho mọi người, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.

 

Trên cơ sở những quy định của BLHS năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, để đáp ứng nhu cầu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, học viên và sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức chỉnh sửa, bổ sung Giáo trình Luật hình sự Việt Nam Phần các tội phạm xuất bản năm 2016.

 

Giáo trình Luật hình sự Phần các tội phạm tái bản có chỉnh sửa, bổ sung lần này đã cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan mới được ban hành để phân tích làm rõ các tình tiết định tội, tình tiết định khung hình phạt của từng tội phạm cụ thể được quy định trong BLHS, qua đó góp phần giúp cho học viên, sinh viên nắm được các dấu hiệu pháp lý của từng tội phạm được quy định trong BLHS năm 2015, hiểu rõ các tình tiết định tội, các tình tiết định khung hình phạt của từng tội phạm cụ thể, phân biệt sự khác nhau giữa các tội phạm và giữa các khung hình phạt của từng tội phạm để có thể lựa chọn đúng các điều khoản của BLHS năm 2015 khi giải quyết các tình huống trong thực tiễn.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG IX: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

 

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ

 

MỤC 1: CÁC TỘI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG

 

MỤC 2: TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MẠNG VIỄN THÔNG

 

MỤC 3: CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG

 

MỤC 4: CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

 

CHƯƠNG X: CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ

 

CHƯƠNG XI: CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ

 

MỤC 1: CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG

 

MỤC 2: CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ

 

CHƯƠNG XII: CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

 

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ

 

CHƯƠNG XIII: CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ

 

CHƯƠNG XIV: CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

 

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

 

2. CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ

 

Nhà Sách Kinh Tế Trân Trọng Giới Thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""