SÁCH GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ NGÂN HÀNG (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ NGÂN HÀNG (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI)

 

 

Kinh tế Tiền tệ Ngân hàng là môn học nghiên cứu sự vận động của hệ thống tài chính nói chung, sự vận động của hệ thống ngân hàng nói riêng để tìm ra những căn cứ cho việc hoạch định các chính sách tiền tệ và tài khóa của chính phủ trong nền kinh tế. Thực chất đây là sự cụ thể hóa môn Kinh tế học vĩ mô trong một lĩnh vực cụ thể, quan trọng của nền kinh tế là lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

 

Các vấn đề cụ thể được để cập đến trong môn học gồm:

 

- Tiền tệ trong nền kinh tế và mối liên hệ quan giữa sự vận động của tiền với các hiện tượng kinh tế (lạm phát, chu kỳ kinh doanh, thâm hụt ngân sách..).

 

- Lãi suất là một biến số quan trọng có ảnh hưởng lớn tới tình trạng chung của nền kinh tế.

 

- Hệ thống ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại với tư cách là trung gian tài chính lớn nhất và ngân hàng trung ương là cơ quan quản lý điều hành chính sách tiền tệ.

 

- Thị trương tài chính bao gồm các thành phần như thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu.

 

- Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài chính trong điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN TỆ VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

 

1. TỔNG QUAN VỀ TIỀN TỆ

 

2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG TIỀN TỆ

 

3. CUNG TIỀN TỆ VÀ CÁC PHÉP ĐO LƯỜNG CUNG TIỀN

 

4. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 2: LÃI SUẤT

 

1. LÃI SUẤT

 

2. LÝ THUYẾT LƯỢNG CẦU TÀI SẢN

 

3. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤT

 

4. ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC RỦI RO VÀ KỲ HẠN ĐẾN LÃI SUẤT

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

2. NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

3. CÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 4: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

3. CƠ SỐ TIỀN TỆ

 

4. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ

 

1. QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ

 

2. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ

 

3. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 6: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

1. THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

 

2. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

3. CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

4. SỰ CAN THIỆP VÀO THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

 

5. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 7: TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ

 

1. CẦU TIỀN TỆ

 

2. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TRONG MÔ HÌNH ISLM

 

3. PHÂN TÍCH TỔNG CUNG, TỔNG CẦU

 

4. TIỀN TỆ VÀ LẠM PHÁT

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""