SÁCH GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC TẬP 2 (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN0

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC TẬP 2 (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: SỐ LIỆU CỦA KINH TẾ VĨ MÔ

 

CHƯƠNG 14: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ MỨC GIÁ

 

14.1 TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC

 

14.2 CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

 

PHẦN 2: NỀN KINH TẾ TRONG DÀI HẠN

 

CHƯƠNG 15: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

 

15.1 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG THẾ GIỚI

 

15.2 NĂNG SUẤT: VAI TRÒ VÀ CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH

 

15.3 TẮNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

 

15.4 LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG NGOẠI SINH: MÔ HÌNH SOLOW

 

15.5 LÝ THUYẾT TẮNG TRƯỞNG NỘI SINH

 

15.6 KẾT LUẬN: TẦM QUAN TRỌNG CẢU TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN

 

CHƯƠNG 16: TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

 

16.1 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

 

16.2 TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA

 

16.3 MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG VỐN VAY VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

 

CHƯƠNG 17: THẤT NGHIỆP

 

17.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐO LƯỜNG THẤT NGHIỆP

 

17.2 PHÂN LOẠI THẤT NGHIỆP

 

17.3 TÁC ĐỘNG CỦA THẤT NGHIỆP

 

PHẦN III: NỀN KINH TẾ TRONG NGẮN HẠN

 

CHƯƠNG 18: TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG

 

18.1 MÔ HÌNH TỔNG CUNG - TỔNG CẦU

 

18.2 BIẾN ĐỘNG KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH ỔN ĐỊNH

 

CHƯƠNG 19: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

 

19.1 MÔ HÌNH GIAO ĐIỂM KEYNES

 

19.2 MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CHO NỀN KINH TẾ GIẢN ĐƠN

 

19.3 MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CHO NỀN KINH TẾ ĐÓNG CÓ CHÍNH PHỦ

 

19.4 MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CHO NỀN KINH TẾ MỞ

 

19.5 MÔ  HÌNH GIAO ĐIỂM KEYNES VÀ MÔ HÌNH TỔNG CUNG - TỔNG CẦU

 

19.6 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

 

CHƯƠNG 20: TIỀN TỆ VÀ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TIỀN TỆ

 

20.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐO LƯỜNG

 

20.2 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ CUNG TIỀN

 

20.3 CẦU TIỀN

 

20.4 XÁC ĐỊNH LÃI XUẤT CÂN BẰNG

 

20.5 TÁC ĐỘNG CỦA SỰ THAY ĐỔI CUNG TIỀN ĐẾN NỀN KINH TẾ: CÓ CHẾ TRUYỀN DẪN TIỀN TỆ

 

CHƯƠNG 21: MÔ MÌNH IS-LM VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ ĐÓNG

 

21.1 MÔ HÌNH IS-LM

 

21.2 GIẢI THÍCH SỰ THAY ĐỔI CỦA THU NHẬP VÀ LÃI XUẤT  CÂN BẰNG

 

21.3 HIỂU QUẢ TƯƠNG ĐỐI CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

 

21.4 SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

 

21.5 MÔ HÌNH IS-LM VỚI TƯ CÁCH LÀ LÝ THUYẾT VỀ TỔNG CẦU

 

CHƯƠNG 22: LAM PHÁT

 

22.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐO LƯỜNG

 

22.2 CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA LAM PHÁT

 

22.3 CHI PHÍ CỦA LẠM PHÁT

 

22.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

 

CHƯƠNG 23: TRANH LUẬN CHÍNH SÁCH

 

23.1 CHÍNH SÁCH NÊN CHỦ ĐỘNG HAY BỊ ĐỘNG

 

23.2 CHÍNH SÁCH NÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC HAY TÙY NGHHI

 

23.3 KẾT LUẬN: HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRONG MỘT THẾ GIỚI BẤT ỔN

 

PHẦN IV: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ MỞ RỘNG

 

CHƯƠNG 24: CÁC LÝ THUYẾT VỀ TIÊU DÙNG

 

24.1 JOHN MAYNARD KEYNES VÀ HÀM TIÊU DÙNG

 

24.2 IRVING FISHER VÀ SỰ LỰA CHỌN GIỮA CÁC THỜI KỲ

 

24.3 FRANCO MODIGLIANI VÀ GIẢ THUYẾT VÒNG ĐỜI

 

24.4 M. FRIEDMAN VÀ GIẢ THUYẾT THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN

 

CHƯƠNG 25: CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƯ

 

25.1 MÔ HÌNH TÂN CỔ ĐIỂN VỀ ĐẦU TƯ CỐ ĐỊNH CHO KINH DOANH

 

25.2 MÔ HÌNH GIA TỐC VỀ ĐẦU TƯ HÀNG TỒN KHO

 

25.3 ĐẦU TƯ VÀO NHÀ Ở

 

CHƯƠNG 26: CÁC LÝ THUYẾT CẦU TIỀN

 

26.1 LÝ THUYẾT ƯA THÍCH THANH KHOẢN CỦA KEYNES

 

26.2 LÝ THUYẾT ƯA THÍCH THANH KHOẢN CẢU KEYNES THEO CÁCH DIỄN GIẢI CỦA TOBIN

 

26.3 LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VỀ CẦU TIỀN

 

26.4 MÔ HÌNH CẦU TIỀN GIAO DỊCH BAUMOL - TOBIN

 

PHẦN 5: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ CHO NỀN KINH TẾ MỞ

 

CHƯƠNG 27: CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

27.1 CÁN CÂN THANH TOÁN

 

27.2 TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

27.3 LÝ THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA VỀ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

27.4 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

27.5 CÁC HỆ THỐNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ

 

CHƯƠNG 28: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÀI KHÓA TRONG MỘT NỀN KINH TẾ MỞ

 

28.1 MÔ HÌNH MUNDELL - FLEMING

 

28.2 TRƯỜNG HỢP VỐN LUÂN CHUYỂN KHÔNG HOÀN HẢO

 

28.3 TRƯỜNG HỢP VỐN LUÂN CHUYỂN HOÀN HẢO

 

28.4 KẾT LUẬN

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""