SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (BỘ TÀI CHÍNH - VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (BỘ TÀI CHÍNH - VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN)

 

Luật kế toán 2015 quy định các đơn vị kế toán trong các lĩnh vực phải lập báo cáo tài chính, gồm báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính của các đơn vị trong lĩnh vực kế toán nhà nước còn được tổng hợp qua các cấp đơn vị dự toán theo cấp ngân sách để lập báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 142/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ đã quy định nhiều nội dung thay đổi trong cơ chế tài chính cảu các đơn vị này. Bên canh đó, chính phủ cũng đã và đang ban hành các nghị định quy định cơ chế tự chủ cảu đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vưc. Theo đó, đã phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế cần có hướng dẫn phù hợp về phương pháp kế toán.

Từ thực tế nêu trên, Bột trưởng Bột Tài Chính đã ban hành Chế độ kế toán tài chính, sự nghiệp kèm theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 thay thế chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 303/2006 và thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp lần này đã bổ sung các nghiệp vụ kinh tế mà các quy định trước đó chưa đề cập đến, thống nhất biểu mẫu báo cáo quyết toán ngân sách, tại đơn vị làm căn cứ để đơn vị cấp trên thực hiện xết duyệt quyết toán NSNN, thông tư áp dụng cho các đơn vị sau:

- Cơ quan nhà nước

- Đơn vị sự nghiệp công lập

- Tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước.

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân quan tâm đến kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp tập thể tác giả Vụ tài chính kế toán và Kiểm toán đã biên soạn cuốn sách “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp”.

Ngoài nội dung thông  tư, cuốn sách đưa ra các chứng từ kế toán hướng dẫn, các sơ đồ hạch toán kế toán theo các phần hành nghiệp vụ và đặc biệt là các ví dụ minh họa, tập trung vào các tình huống gắn với các quy định mới của thông tư.

Cuốn sách này là tài liệu cần thiết cho tất cả những người làm kế toán tại các đơn vị, tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và tham gia  các kỳ thi liên quan đến lĩnh vực kế toán nhà nước

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC

1. THÔNG TƯ

2. PHỤ LỤC 01: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC

- DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC

- MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC

- GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

3. PHỤ LỤC 02: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

- DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

- GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

LOẠI TÀI KHOẢN 1 – 9

LOẠI TÀI KHOẢN 0

4. PHỤ LỤC 03 – HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN

- DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN

- MẪU SỔ KẾ TOÁN

- GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

5. PHỤ LỤC 04: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

- DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

- MÃU BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

PHẦN THỨ HAI: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN HƯỚNG DẪN

PHẦN THỨ BA: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

PHẦN THỨ TƯ: CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""