QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (NXB TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - TS. NGUYỄN THANH LIÊM VÀ Ths. NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG

 

 

Chúng ta ai cũng có thể nhận thấy một cách rõ ràng vẻ bên ngoài bận rộn của hoạt động kinh doanh. Thực sự đó là một quá trình dịch chuyển  mà đúng hơn – đó là một quá trình chuyển hóa các đầu vào thành các đầu ra - Những sản phẩm hay dịch vụ. Cổ máy sản xuất nằm ở trung tâm của sự chuyển hóa này lên tục sử dụng đầu vào: Lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị... để tạo ra sản phẩm dịch vụ. Hoạt động marketng bằng quá trình phát hiện, khám phá, phát triển các nhu cầu, đưa sản phẩm hay dịch vụ đến làm thỏa mãn nhu cầu – như là một sự dẫn hướng cho dòng chuyển hóa này.

 

Cung với dòng dịch chuyển này, mà đúng hơn là bên kia của dòng dịch chuyển vật chất, trên phương diện tiền tệ, đó là sự dịch chuyển không ngừng của các dòng tiền tệ. Những dòng dịch chuyển đó liên tục tạo ra các nguồn quỹ khác nhau chuyển hóa lẫn nhau như tài sản cố định, tồn kho, khoản phải thu, các khoản vay nợ... hình thành các chu trình có tốc độ vận động khác nhau. Như thế, công ty được xem là một tập hợp của các dòng dịch chuyển bao gồm dòng dịch chuyển kinh doanh, dòng dịch chuyển đầu tư và dòng dịch chuyển tài trợ.

 

Quản trị tài chính là các hoạt động nhằm phối trí các dòng tiền tệ trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính là một trong các chức năng có bản của quản trị doanh nghiệp. Chức năng quản trị tài chính có mối liên hệ mật thiết với các chức năng khác trong doanh nghiệp như: chức năng quản trị sản xuất, chức năng quản trị marketing, chức năng quản trị nguồn nhân lực.

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

TỪ VIẾT TẮT THÔNG DỤNG\

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ, MỤC TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 

 

TÌNH HUỐNG GIỚI THIỆU - PHÁ VỠ THẾ CÂN BẰNG

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

 

1.1 VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 

1.2 MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

TÓM LƯỢC

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

 

2.1 TIỀN LÃI, LÃI ĐƠN VÀ LÃI KÉP

 

2.2 GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ

 

TÓM LƯỢC

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 

 

 

- NHỮNG BÀI HỌC TỪ ENRON VÀ WORLDCOM

 

 

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

 

 

3.1 MỤC  TIÊU, KHUÔN KHỔ VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 

 

3.2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 

 

3.3 PHÂN TÍCH THÔNG SỐ TÀI CHÍNH

 

 

3.4 PHÂN TÍCH KHỐI VÀ CHỈ SỐ

 

 

3.5 BÁO CÁO NGUỒN VÀ SỬ DỤNG

 

 

3.6 PHÂN TÍCH ĐÒN BẨY

 

TÓM LƯỢC

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

 

DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI CỦA WALT DISNEY

 

4.1 VAI TRÒ, MỤC TIÊU VÀ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

4.2 LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP

 

4.3 LẬP DỰ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP DIỄN GIẢI

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN

 

MỘT CÔNG TY DELL CHO MỌI NGÀNH

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

 

5.1 CÁC CHÍNH SÁCH CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN

 

5.2 QUẢN TRỊ CÁC YẾU TỐ CỦA VỐN LUÂN CHUYỂN

 

5.3 CÁC NGUỒN TÀI TRỢ NGẮN HẠN

 

TÓM LƯỢC

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

CHƯƠNG 6: NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ

 

GENERAL MOTORS NỖ LỰC ĐỂ TÌM ĐẾN CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG

 

6.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

6.2 NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG DÒNG NGÂN QUỸ DỰ ÁN

 

6.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

6.4 RỦI RO CỦA DỰ ÁN

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

CHƯƠNG 7: CHI PHÍ VỐN VÀ CẤU TRÚC VỐN

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

 

7.1 THU NHẬP KỲ VỌNG VÀ CHI PHÍ VỐN

 

7.2 CẤU TRÚC VỐN

 

TÓM TẮT

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 8: SÁT NHẬP VÀ CÁC HÌNH THỨC TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY

 

CUỘC SÁT NHẬP LỊCH SỬ - AOL VÀ TIME WANER

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

 

8.1 CÁC NGUỒN GỐC CỦA GIÁ TRỊ

 

8.2 MUA LẠI CÓ TÍNH CHIẾN LƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU THƯỜNG

 

8.2 MUA LẠI VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ

 

8.4 KẾT THÚC MỘT QUÁ TRÌNH SÁT NHẬP

 

8.5 CÁCH THỨC TÁI CẤU TRÚC SỞ HỮU KHÁC

 

PHỤ LỤC: XÁC SUẤT TÍCH LŨY (MỘT BÊN) CỦA PHÂN PHỐI CHUẨN

 

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""