QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI – PGS. TS. TRƯƠNG ĐÌNH CHIẾN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  

Tổ chức và quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm là một chức năng quản trị quan trọng của các doanh nghiệp. Nội dung cốt lõi của hoạt động tiêu thụ sản phẩm là tổ chức và quản lý mạng lưới kênh phân phối của doanh nghiệp trên thị trường. Kênh phân phối là con đường đi của hàng hoá từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Kênh phân phối là một hệ thống các mối quan hệ giữa các tổ chức liên quan với nhau trong quá trình mua và bán hàng hoá.

 

Các doanh nghiệp sử dụng các kênh phân phối như là công cụ quan trọng giúp học thành công trên thị trường trong dài hạn. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc tạo được lợi thế cạnh tranh ngày càng khó, duy trì về sản phẩm, quảng cáo, khuyến mại, cắt giảm giá bán...chỉ có lợi thế ngắn hạn, bởi các doanh nghiệp khác dễ dàng và nhanh chóng làm theo. Việc tập trung phát triển mạng lưới kênh tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn. Bởi vì, kênh phân phối là một tập hợp các quan hệ bên ngoài giữa các doanh nghiệp độc lập trong kinh doanh. Tạo lập và phát triển hệ thống kênh phân phối đòi hỏi thời gian, trí tuệ, tiền của, sức lực...nên các doanh nghiệp khác không dễ dàng làm theo. 

 

Cuốn sách Quản trị kênh phân phối trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp như những nội dung về sự hoạt động của kênh phân phối, cấu trúc kênh, hành vi và các hình thức tổ chức các kiểu kênh liên kết đọc... Nội dung cuốn sách bổ ích cho các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách thương mại, các nhà nghiên cứu.

 

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI

1.1 Bản chất của các kênh phân phối

1.2 Lý thuyết về quá trình phân phối và vai trò của các trung gian thương mại

1.3 Sự hoạt động của các kênh phân phối

1.4 Cấu trúc kênh

1.5 Các hình thức tổ chức kênh phân phối

CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH VIÊN CỦA KÊNH

2.1 Quan điểm về những người tham gia kênh

2.2 Người sản xuất (hay người cung cấp)

2.3 Những người trung gian buôn bán

2.4 Trung gian thương mại bán lẻ

2.5 Các tổ chức bổ trợ

CHƯƠNG 3: HÀNH VI TRONG KÊNH VÀ MỘI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KÊNH PHÂN PHỐI

3.1 Các quan hệ và hành vi trong kênh phân phối

3.2 Các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến kênh phân phối

CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC KÊNH PHÂN PHỐI

4.1 Định nghĩa chiến lược kênh

4.2 Chiến lược kênh phân phối và vai trò của phân phối trong các mục tiêu và chiến lược kinh doanh

4.3 Chiến lược kênh phân phối và markeitng - mix

4.4 Chiến lược với việc xây dựng (thiết kế) các kênh phân phối

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CÁC KÊNH PHÂN PHỐI

5.1 Tổng quát về tổ chức kênh phân phối

5.2 Nhận dạng khi nào doanh nghiệp phải xây dựng kênh

5.3 Xác định và phối hợp các mục tiêu phân phối

5.4 Phân loại các công việc phân phối

5.5 Phân tích các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh

5.6 Xác định cấu trúc kênh có thể thay thế

5.7 Lựa chọn cấu trúc kênh tối ưu

5.8 Lựa chọn các thành viên kênh phân phối

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ KÊNH VÀ THÚC ĐẨY CÁC THÀNH VIÊN KÊNH HOẠT ĐỘNG

6.1 Bản chất của quản lý kênh

6.2 Quản lý các dòng chảy trong kênh phân phối

6.3 Hệ thống thông tin và quản trị kệnh

6.4 Khuyến khích các thành viên trong kênh hoạt động

CHƯƠNG 7: SỬ DỤNG MARKETING HÔN HỢP TRONG QUẢN LÝ KÊNH

7.1 Vấn đề sản phẩm trong quản lý kênh

7.2 Vấn đề định giá trong quản lý kênh

7.3 Hoạt động xúc tiến qua kênh phân phối

CHƯƠNG 8: PHÂN PHỐI HÀNG HÓA HIỆN VẬT

8.1 Tầm quan trong của quá trình phân phối vật chất

8.2 Phân phối vật chất là quá trình làm tăng thêm giá trị hàng hóa

8.3 Thiết lập mục tiêu về dịch vụ phân phối vật chất

8.4 Thực hiện việc phân phối vật chất tổng thể

CHƯƠNG 9: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN KÊNH

9.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới phạm vi và tần suất của các đánh giá

9.2 Kiểm tra hoạt động của các thành viên

9.3 Áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động

9.4 Đề xuất các điều chỉnh kênh phân phối

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu! 

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""