PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VÀ NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN TRONG KINH TẾ PHÁT TRIỂN - NÔNG NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VÀ NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN TRONG KINH TẾ PHÁT TRIỂN - NÔNG NGHIỆP

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Phát triển kinh tế và nông nghiệp là những lĩnh vực rộng lớn, đa dạng cho nghiên cứu, nhất là ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển theo hướng bền vững. Tron nghiên cứu, để đi đến những phát hiện đòi hỏi phải xác lập những luận cứ khoa học. Đây là thách thức và thể hiện giá trị khoa học của các nhà nghiên cứu. Trong thực tiển ở Việt Nam, một số công trình nghiên cứu, mặc dù có sự nỗ lực rất lớn nhưng vẫn còn lúng túng và chưa trình bày được phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế tiếp cận nghiên cứu, nhất là phương pháp nghiên cứu định lượng.

 

Cuốn sách này ra đời nhằm giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực kinh tế phát triển và kinh tế nông nghiệp. Phương pháp nghiên cứu định lượng khác với phương pháp nghiên cứu định tính ở chỗ dữ liệu được dùng để khám phá bản chất của hiện tượng kinh tế. Dựa trên những dữ liệu thu thập, các công cụ thống kê, mô hình kinh tế lượng được sử dụng nhằm tìm hiểu bản chất của hiện tượng mà mang tính khái quát cho số đông nghiên cứu.

 

Đôi lúc chúng ta thường ngộ nhận, tiếp cận định lượng là phải dùng các mô hình kinh tế lượng, Điều này đúng nhưng chưa đủ! Mô hình đinh lượng được hình thành trên những nền tảng lý thuyết kinh tế học nào? Thiếu kiến thức này sẽ không thể có mô hình định lượng. Có lý thuyết, mô hình định lượng nhưng nếu thiếu kỹ năng sử dụng các phần mềm thống kê thì nhà nghiên cứu cũng khó có thể tiếp cận được phương pháp định lượng theo đúng bản chất của nó. Dựa trên quan điểm xuyên suốt này, tác giả đã nỗ lực biên soạn theo hướng mỗi mô hình ứng dụng trong kinh tế được trình bày trên bốn khía cạnh: (1) Luận cứ khoa học của mô hình; (2) Mô hình định lượng cụ thể và thích hợp được lựa chọn; (3) Sử dụng phần mềm thống kê để vận hành mô hình; và (4) Tình huống cụ thể cho người đọc tự ứng dụng. Trong cuốn sách này, tác giả sử dụng phần mề SPSS phiên bản 18 để hướng dẫn xử lý dữ liệu và kèm CD phụ lục dữ liệu cho phân tích.

 

Cần nhấn mạnh rằng cuốn sách này không đi sâu vào chứng minh các công cụ kiểm định của kinh tế lượng mà tập trung vào ứng dụng nó trong phân tích kết quả cảu mô hình định lượng. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: (1) Phương pháp nghiên cứu định lượng; và (2) Những công trình nghiên cứu thực tiễn mà tác giả đã thực hiện... TÁC GIẢ: PGS.TS ĐINH PHI HỔ

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ NÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 1: KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH MẪU ĐỘC LẬP VÀ CHI BÌNH PHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA THEO CÔNG NGHỆ MỚI

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN TRONG PHÂN TÍCH TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP VÀ KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP

ỨNG DỤNG 1: ẢNH HƯỞNG VÀ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỐI VỚI TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ỨNG DỤNG 2: ẢNH HƯỞNG KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN SẢN XUẤT LÚA

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGICTIC TRONG PHÂN TÍCH NGHÈO VÀ THAY ĐỔI THU NHẬP

ỨNG DỤNG 1: MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO Ở NÔNG THÔN

ỨNG DỤNG 2: MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN SAU KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XAY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

ỨNG DỤNG 1: YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP

ỨNG DỤNG 2: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

ỨNG DỤNG 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CỦA HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG

ỨNG DỤNG 4: YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ

CHƯƠNG 5: CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÁO CÁO KHOA HỌC KINH TẾ

PHẦN 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN TRONG KINH TẾ PHÁT TRIỂN - NÔNG NGHIỆ

CHỦ ĐỀ 1: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

* PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BÊN VỮNG - NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ XU HƯỚNG CỦA VIỆT NAM

* NGHÈO VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

* ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: LÝ THUYẾT, THỰC TIỄN VÀ GỞI Ý CHÍNH SÁCH

* KINH TẾ TRANG TRẠI, "lỰC LƯỢNG ĐỘT PHÁ" THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

CHỦ ĐỀ 2: TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP  VÀ THU NHẬP NÔNG DÂN

* ỨNG DỤNG HÀM COBB - DOUGLAS TRONG VIỆC NHẬN DIỆN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

* KHI NÀO VIỆT NAM RA KHỎI TÌNH TRẠNG KÉM PHÁT TRIỂN

* NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP - CHÌA KHỎA CỦA TĂNG TRƯỞNG, THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ VÀ THU NHẬP NÔNG DÂN

* TỪ MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG, NHẬN DIỆN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH BẾN TRE

* MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO THU NHẬP CỦA NGƯỜI TRỒNG CÀ PHÊ Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN

* MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM

CHỦ ĐỀ 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ GIẢM RỦI RO

* SẢN XUẤT LÚA THEO CÔNG NGHỆ MỚI: HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

* ẢNH HƯỞNG KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.

* KHUYẾN NÔNG,"CHÌA KHÓA VÀNG" CỦA NÔNG DÂN TRÊN CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP

* XàHỘI HÓA KHUYẾN NÔNG: MÔ HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG

* ỨNG DỤNG CÔNG CỤ QUYỀN CHỌN TRONG VIỆC GIẢM THIỂU RỦI RO GIÁ NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM

* ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH RÀNG BUỘC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN

CHỦ ĐỀ 4: THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG

* THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN - VAI TRÒ CỦA KHU VỰC CHÍNH THỨC VÀ KHÔNG CHÍNH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - TRANH LUẬN VÀ MỘT SỐ GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH

* CÁC YẾU TỐ ĐÓNG GÓP VÀO SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC ĐỊNH CHẾ TÍN DỤNG CHÍNH THỨC Ở VIỆT NAM

* AI LÀ NGƯỜI HƯỞNG LỢI TỪ TÍN DỤNG ƯU ĐÃI Ở VIỆT NAM

* CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN , CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

* CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở VIETINBANK, CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH

* TÍN DỤNG NHỎ ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO Ở TP. HỒ CHÍ MINH: HIỂU QUẢ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ

CHỦ ĐỀ 5: CÔNG NGHIỆP HÓA NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

* YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP: MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

* YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP: MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

* TÁC ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ THU NHẬP CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỊA PHƯƠNG.

* YẾU TỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH Ở BÌNH DƯƠNG)

* CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ (TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH Ở ĐỒNG NAI)

* CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HẢI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH Ở TỈNH BẾN TRE)

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""