NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI - PHAN ĐỨC DŨNG

 

Cuốn Sách Nguyên lý kế toán lý thuyết bài tập và bài giải là cuốn sách mới của tác giả Phan Đức Dũng. Đây là cuốn sách được biên soạn lại theo những văn bản pháp luật về kế toán mới của nhà nước. Cuốn sách đã cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. 

Cuốn sách được tham khảo từ những tài liệu mới nhất trong và ngoài nước, đồng thời cập nhật đầy đủ những thay đổi về phương pháp xử lý nghiệp vụ kế toán trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành.

 

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu

 

Chương 1: Tổng quan về kế toán

 

1.1 Giới thiệu chuẩn mực kế toán quốc tế

 

  1.1.1 Khái niệm về kế toán

 

  1.1.2 Chuẩn mực kế toán quốc tế

 

1.2 Luật kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam

 

  1.2.1 Giới thiệu Luật kế toán Việt Nam

 

  1.2.2 Giới thiệu chuẩn mực kế toán Việt Nam

 

  1.2.3 Chế độ kế toán Việt Nam

 

1.3 Các giả định, nguyên tắc, yêu cầu và phương pháp kế toán

 

  1.3.1 Các giả định được thừa nhận

 

  1.3.2 Các nguyên tắc kế toán cơ bản

 

  1.3.3 Các yêu cầu kế toán cơ bản

 

  1.3.4 Các phương pháp kế toán

 

1.4 Các yếu tố của báo cáo tài chính

 

  1.4.1 Tình hình tài chính

 

  1.4.2 Tình hình kinh doanh

 

1.5 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  1.5.1 Tóm tắt của chương

 

  1.5.2 ví dụ ứng dụng

 

1.6 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  1.6.1 Câu hỏi ôn tập

 

  1.6.2 Phần bài tập

 

Chương 2: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp

 

2.1 Báo cáo quản trị

 

  2.1.1 Báo cáo theo dạng truyền thống

 

  2.1.2 Báo cáo theo dạng hiệu số gộp

 

2.2 Báo cáo tài chính

 

  2.2.1 Khái niệm và mục đích của báo cáo tài chính

 

  2.2.2 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

 

  2.2.3 Các đặc điểm chất lượng và giới hạn của báo cáo tài chính

 

2.3 Hệ thống báo cáo tài chính

 

  2.3.1 Bảng cân đối kế toán

 

  2.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

  2.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

  2.3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính

 

2.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  2.4.1 Tóm tắt của chương

 

  2.4.2 Ví dụ ứng dụng

 

2.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  2.5.1 Câu hỏi ôn tập

 

  2.5.2 Phần bài tập

 

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

 

3.1 Tài khoản

 

  3.1.1 Khái niệm tài khoản

 

  3.1.2 Kết cấu tài khoản

 

  3.1.3 Phân loại tài khoản và nguyên tắc ghi chép trên tài khoản

 

3.2 Ghi sổ kép

 

  3.2.1 Khái niệm ghi sổ kép

 

  3.2.2 Định khoản kế toán

 

  3.2.3 Tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích

 

  3.2.4 Mối quan hệ giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán

 

3.3 Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

 

  3.3.1 Nội dung chủ yếu của hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

 

  3.3.2 Một số nhận xét về hệ thống tài khoản

 

  3.3.3 Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

 

3.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  3.4.1 Tóm tắt của chương

 

  3.4.2 Ví dụ ứng dụng

 

3.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  3.5.1 Câu hỏi ôn tập

 

  3.5.2 Phần ôn tập

 

Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu

 

4.1 Đối tượng kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá

 

  4.1.1 Khái niệm và ý nghĩa của việc tính giá các đối tượng kế toán

 

  4.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá

 

4.2 Tính giá một số đối tượng chủ yếu

 

  4.2.1 Tài sản cố định

 

  4.2.2 Khấu hao tài sản cố định

 

  4.2.3 Nguyên vật liệu

 

  4.2.4 Công cụ dụng cụ

 

  4.2.5 Lương và các khoản tính theo lương

 

4.3 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  4.3.1 Tóm tắt của chương

 

  4.3.2 Ví dụ ứng dụng

 

4.4 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  4.4.1 Câu hỏi ôn tập

 

  4.4.2 Phần ôn tập

 

Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê

 

5.1 Chứng từ kế toán

 

  5.1.1 Khái niệm và sự cần thiết của chứng từ kế toán

 

  5.1.2 Nội dung quy định trong chứng từ kế toán

 

  5.1.3 Phân loại chứng từ

 

  5.1.4 Trình tự lập và xử lý chứng từ

 

  5.1.5 Kiểm tra, hoàn chỉnh và bảo quản chứng từ

 

5.2 Công tác kiểm kê

 

  5.2.1 Khái niệm

 

  5.2.2 Phân loại và phương pháp kiểm kê

 

  5.2.3 Vai trò của kế toán trong kiểm kê

 

  5.2.4 Tổ chức kiểm kê

 

  5.2.5 Trình tự các công việc cần làm khi tiến hành kiểm kê

 

5.3 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  5.3.1 Tóm tắt của chương

 

  5.3.2 Ví dụ ứng dụng

 

5.4 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  5.4.1 Câu hỏi ôn tập

 

  5.4.2 Phần ôn tập

 

Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm

 

6.1 Chi phí sản xuất

 

  6.1.1 Khái niệm

 

  6.1.2 Phân loại chi phí

 

  6.1.3 Tổng hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí

 

6.2 Tính giá thành sản phẩm

 

  6.2.1 Sản phẩm dở dang và đánh giá sản phẩm dở dang

 

  6.2.2 Tính giá thành sản phẩm

 

6.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

 

  6.3.1 Tài khoản sử dụng

 

  6.3.2 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu

 

6.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  6.4.1 Tóm tắt của chương

 

  6.4.2 Ví dụ ứng dụng

 

6.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  6.5.1 Câu hỏi ôn tập

 

  6.5.2 Phần ôn tập

 

Chương 7: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

 

7.1 Tiêu thụ và kế toán tiêu thu

 

  7.1.1 Thế nào là bán hàng

 

  7.1.2 Tiêu thụ sản phẩm

 

  7.1.3 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm

 

  7.1.4 Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần

 

  7.1.5 Kết quả kinh doanh

 

7.2 Tính giá thành phẩm

 

  7.2.1 Khái niệm

 

  7.2.2 Mục đích tính giá thành phẩm

 

  7.2.3 Nhiệm vụ hạch toán

 

  7.2.4 Đánh giá thành phẩm

 

7.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

 

  7.3.1 Tài khoản sử dụng

 

  7.3.2 Phương pháp kế toán tổng quát

 

7.4 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  7.4.1 Tóm tắt của chương

 

  7.4.2 Ví dụ ứng dụng

 

7.5 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  7.5.1 Câu hỏi ôn tập

 

  7.5.2 Phần ôn tập

 

Chương 8: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

 

8.1 Sổ kế toán

 

  8.1.1 Khái niệm

 

  8.1.2 Các loại sổ kế toán

 

  8.1.3 Phương pháp ghi sổ - sửa sổ

 

8.2 Hình thức sổ kế toán

 

  8.2.1 Khái niệm

 

  8.2.2 Hình thức sổ kế toán

 

  8.2.3 Giới thiệu mẫu sổ nhật ký chung

 

8.3 Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

 

  8.3.1 Tóm tắt của chương

 

  8.3.2 Ví dụ ứng dụng

 

8.4 Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương

 

  8.4.1 Câu hỏi ôn tập

 

  8.4.2 Phần ôn tập

 

Phần bài tập (80 bài)

 

Phụ lục 01: Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

 

Phụ lục 02: Khung thời gian sử dụng các loại tài sản

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""