NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - PGS.TS. LÊ THỊ MẬN

 

Trong nền kinh tế thị trường, nghiệp vụ tài trợ của ngân hàng thương mại đã giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động sản xuất dinh doanh. Giúp cho nền kinh tế thị trường vận hành một cách thông xuốt hiệu quả.

 

Sách Nghiệp vụ ngân hàng thương mại được tái bản kỳ này có nhiều tu chỉnh, phần lý thuyết được bỏ sung với nhiều nội dung hợp lý, phần thực hành theo tiêu chuẩn ISO phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện riêng có của Việt Nam khi ra nhập WTO và trở thành ủy viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc.

 

Với nghiệp vụ thực tế mà Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng ở Việt Nam thường xuyên vận hành, nhằm giúp bạn đọc nói chung và sinh viên các trường cao đẳng, các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế nói riêng hiểu biết thêm về lĩnh vực này...

 

Sách gồm 4 phần, được kết cấu thành 10 chương. Các nội dung của 10 chương được trình bày một cách logic và khoa học, có bài tập thực hành, có các quy trình hướng dẫn từng nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Hy vọng rằng cuốn sách Nghiệp vụ ngân hàng thương mại sẽ giúp bạn đọc nắm được lý thuyết cơ bản, để có kinh nghiệm thực tế nhằm xử lý và giải quyết các mối quan hệ nghiệp vụ giữa ngân hàng thương mại với khách hàng.

 

 

MỤC LỤC 

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại

I. Bbản chất 

II. Chức năng

III. Phân loại ngân hàng thương mại

Chương 2: Tổng quan về nghiệp vụ ngân hàng thương mại

I. Bảng tổng kết tài sản của ngân hàng

II. Nghiệp vụ nguồn vốn

III. Nghiệp vụ tài sản có

IV. Nghiệp vụ trung gian hưởng hoa hồng thương mại

V. Kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

PHẦN II. NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ

Chương 3: Nguồn vốn của ngân hàng thương mại

I. Đặc điểm

II. Nguồn vốn huy động

III. Nguồn vốn vay

IV. Nguồn vốn khác

Chương 4: Nghiệp vụ huy động vốn

I. Nghiệp vụ huy đồng tiền gửi

II. Phát hành các giấy tờ có giá trị

PHẦN III. TÍN DỤNG VÀ NGHIỆP VỤ CHO VAY

Chương 5: Tổng quan về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại

I. Tín dụng ngân hàng và chi phí tín dụng

II. Một số vấn đề cơ bản khi cho vay

III. Quy trình tín dụng

IV. Phân tích tín dụng ngắn hạn

V. Rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng

Chương 6: Cho vay doanh nghiệp

ài 1: Cho vay ngắn hạn

I. Cho vay bổ sung vốn lưu động tạm thời thiếu hụt

Bài 2: Chiết khấu

I. Những vấn đề chung về chiết khấu

II. Quy trình và phương pháp chiết khấu

Bài 3: Cho vay khác

I. Cho vay xuất, nhập khẩu

II. Một số hoạt động cho vay khác

Bài 4: Cho vay trung và dài hạn

I. Một số vấn đề quan tâm

II. Các loại cho vay dài hạn

Bài 5: Cho thuê tài chính

I. Những vấn đề chung về cho thuê tài chính

II. Các hình thức cho thuê tài chính

Chương 7: Cho vay tiêu dùng cá nhân

I. Những vấn đề chung về tín dụng tiêu dùng

II. Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng

Phần đọc thêm

Quy trình tín dụng

Bài 1. Quy trình tín dụng ngắn hạn

Phần phụ lục:

- Hướng dẫn hồ sơ vay vốn

- Hướng dẫn đánh giá chung về khách hàng

- Hướng dẫn chiếu khấu giấy tờ có giá

- Hướng dẫn cho vay theo món (từng lần)

- Hướng dẫn cho vay theo hạn mức

- Hướng dẫn theo dõi, kiểm tra khoản vay

- Hướng dẫn xử lý các phát sinh

- Hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn trung, dài hạn

- Hướng dẫn thẩm định khách hàng vay vốn

- Hướng dẫn kiểm tra các căn cứ giải ngân

- Hướng dẫn xử lý phát sinh

- Hướng dẫn lập nội dung tờ trình cho vay

Bài 2: Quy trình dự án đầu tư

Phụ lục:

- Lưu đồ quy trình thẩm định dự án 

- Hướng dẫn thẩm định dự án đầu tư

- Hướng dẫn tính toán hiệu quả tài chính, khả năng trả nợ và các chỉ tiêu tài chính của dự án đầu tư

- Hướng dẫn lập báo cáo thẩm định dự án đầu tư

PHẦN IV. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Chương 8: Thanh toán chuyển khoản

Bài 1: Thanh toán nội địa

I. Những vấn đề chung về thanh toán không dùng tiền mặt

II. Thể thức thanh toán không dùng tiền mặt

III. Thanh toán giữa các ngân hàng

Bài 2: Thanh toán quôc tế

I. Những vấn đề chung về thanh toán quốc tế

II. Phương tiện thanh toán quốc tế

III. Các phương thức thanh toán quốc tế

Phần đọc thêm

Quy trình thanh toán

Phụ lục 01: Hướng dẫn mở, sử dụng tài khoản khách hàng

Phụ lục 02: Hướng dẫn thu và xử lý chứng từ thu tiền mặt

Phụ lục 03: Hướng dẫn chi tiền và xử lý chứng từ chi tiền mặt

Phụ lục 04: Hướng dẫn lập, kiểm soát, sử dụng ủy nhiệm chi

Phụ lục 05: Hướng dẫn lập, kiểm soát, sử dụng ủy nhiệm thu

Phụ lục 06: Hướng dẫn lập, kiểm soát, sử dụng chứng từ trong thanh toán sec

Phụ lục 07: Hướng dẫn lập, kiểm soát, sử dụng chứng từ trong than toán khác giữa ngân hàng - khách hàng

Chương 9: Các nghiệp vụ kinh doanh phi tín dụng

I. Kinh doanh chứng khoán

II. Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

III. Dịch vụ bảo lãnh

Chương 10: Các dịch vụ ngân hàng

I, Dịch vụ ngân hàng truyền thống

II. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại

III. Dịch vụ tư vấn ngân hàng

IV. Dịch vụ ủy thác ngân hàng

Phần đọc thêm

Quy trình bảo lãnh

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""