KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP – TS. PHAN TRUNG KIÊN (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

Ở nước ta, kiểm toán nội bộ có những dấu hiệu tồn tại từ những năm 50 của thế kỷ XIX. Tuy nhiên, kiểm toán nội bộ chỉ chính thức xuất hiện từ năm 1997. Sau gần 20 năm phát triển, kiểm toán nội bộ ở nước ta đã có những bước phát triển nhất định trên cả bề rộng và chiều sâu. Kiểm toán nội bộ được tổ chức trong nhiều doanh nghiệp và đã góp phần vào quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả. Mặc dù đã có đủ những yếu tố cấu thành nhưng kiểm toán nội bộ ở nước ta còn mới mẻ, hoạt động còn hạn chế nên cần tiếp tục hoàn thiện.

 

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp của TS. Phan Trung Kiên là tài liệu chuyên khảo giúp cho nhà quản lý hiểu về vai trò của kiểm toán nội bộ cũng như vai trò của mình trong sự phát triển của mộ loại “dịch vụ” đặc biệt hỗ trợ cho quản lý, là tài liệu hữu ích người làm kiểm toán nội bộ để tím hiểu, nghiên cứu và phát triển kiến thức kiểm toán nội bộ hiện đại trong bối cảnh kiểm toán nội bộ có nhiều thay đổi.

 

Cuốn sách được chia thành 5 chương:

Chương 1: Kiểm toán nội bộ và quản trị công ty, trình bày những vấn đề chung về bản chất của kiểm toán nội bộ, sự phát triển của kiểm toán nội bộ hiện đại, kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ trong quản trị công ty.

Chương 2: Tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ, trình bày những mô hình tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, tổ chức những yếu tố chính trong chức năng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.

Chương 3: Thực hiện kiểm toán nội bộ, trình bày những công việc thực hiện trong quy trình thực hiện kiểm toán nội bộ cùng với quá trình vận dụng những kỹ thuật kiểm toán trong những bước công việc cụ thể của quá trình thực hiện kiểm toán khác nhau, nhằm đạt được hiệu lực của cuộc kiểm toán.

Chương 4: Thu thập bằng chứng trong kiểm toán nội bộ, trình bày những yêu cầu đối với bằng chứng trong kiểm toán nội bộ, kỹ thuật kiểm toán, ghi chép kết quả kiểm toán trên giấy làm việc và đặc biệt là vận dụng các kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán trong kiểm toán nội bộ.

Chương 5: Báo cáo kiểm toán, trình bày những công việc và vấn đề phát sinh cùng với cách giải quyết trong quy trình lập báo cáo kiểm toán nội bộ nhằm hướng báo cáo tới người đọc.

 

Ngoài những nội dung chính như trên, cuối mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập, tình huống thảo luận và những ví dụ theo nội dung trình bày; một hệ thống bài tập tình huống tổng hợp; và một số phụ lục liên quan tới những nội dung cụ thể trong quy trình kiểm toán nội bộ.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Kiểm toán nội bộ và quản trị công ty

1. Quá trình phát triển của kiểm toán nội bộ

  1.1 Sự hình thành Viện kiểm toán viên nội bộ

  1.2 Những dấu ấn phát triển của kiểm toán nội bộ

  1.3 Định nghĩa kiểm toán nội bộ

  1.4 Triển vọng phát triển của kiểm toán nội bộ

  1.5 Sự hình thành và phát triển của kiểm toán nội bộ ở Việt Nam

2. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ hiệu quả

  2.1 Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đối với kiểm toán nội bộ trong tổ chức

  2.2. Khung kiểm soát nội bộ của COSO

  2.3 Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với hoạt động kiểm soát

3. Quản trị công ty và vai trò của kiểm toán nội bộ

Chương 2: Tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

1. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ

 1.1 Mô hình tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

 1.2 Quan hệ giữa bộ phận kiểm toán nội bộ và ủy ban kiểm toán trong doanh nghiệp

 1.3 Yêu cầu và lựa chọn kiểm toán viên nội bộ trong doanh nghiệp

2. Thiết lập cơ sở thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ

  2.1 Xác định phạm vi của kiểm toán nội bộ

  2.2 Phát triển chiến lược kiểm toán cho bộ phận kiểm toán nội bộ

  2.3 Phát triển kế hoạch kiểm toán cho chức năng kiểm toán nội bộ

  2.4 Lựa chọn cách tiếp cận của kiểm toán nội bộ

Chương 3: Thực hiện kiểm toán nội bộ

1. Thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ

  1.1 Chuẩn bị cho lập kế hoạch kiểm toán cụ thể

  1.2 Bắt đầu thực hiện kiểm toán

  1.3 Thực hiện các chương trình kiểm toán

2. Sử dụng giấy làm việc trong kiểm toán nội bộ

  2.1 Vai trò của giấy làm việc trong kiểm toán nội bộ

  2.2 Kết cấu và ghi chép giấy làm việc

  2.3 Tổ chức lưu trữ giấy làm việc

  2.4. Kiểm soát và đánh giá giấy làm việc của kiểm toán viên

3. Kiểm soát thực hiện dự án kiểm toán nội bộ

Chương 4: Thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán nội bộ

1. Bằng chứng kiểm toán và các yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán

  1.1 Phân loại bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán nội bộ

  1.2 Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

2. Vận dụng kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán nội bộ

  2.1 Quyết định chọn mẫu trong kiểm toán nội bộ

  2.2 Những kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán phổ biến

3. Vận dụng chọn mẫu trong thực hiện các thử nghiệm kiểm toán nội bộ

  3.1 Phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán nội bộ

  3.2 Vận dụng phương pháp chọn mẫu trong thực hiện thử nghiệm kiểm soát

  3.3 Vận dụng phương pháp chọn mẫu trong thực hiện thử nghiệm chi tiết

  3.4 Cải thiện hiệu quả và hiệu lực kiểm toán từ chọn mẫu kiểm toán

Chương 5: Lập báo cáo kiểm toán nội bộ

1. Khái quát về báo cáo kiểm toán nội bộ

  1.1 Mục đích của báo cáo kiểm toán nội bộ

  1.2 Phân loại báo cáo kiểm toán nội bộ

  1.3 Phương pháp tiếp cận viết báo cáo kiểm toán nội bộ

  1.4 Nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán nội bộ

2. Lập báo cáo kiểm toán nội bộ

  2.1 Trình bày nội dung của báo cáo kiểm toán nội bộ

  2.2 Trình tự viết báo cáo kiểm toán nội bộ

3. Cải thiện hiệu quả quá trình lập báo cáo kiểm toán

  3.1 Giải quyết những vấn đề phát sinh trong lập báo cáo kiểm toán nội bộ

  3.2 Truyền thống hiệu quả đối với kiểm toán nội bộ

  3.3 Cải thiện tác động từ sự thay đổi trong tổ chức

Phụ lục A – Bài tập tình huống

Phụ lục B – Một số chỉ tiêu/dữ liệu vận dụng trong chọn mẫu kiểm toán

Phụ lục C – Một số mô hình phân tích tác dụng trong kiểm toán nội bộ

Phụ lục D – Liệt kê hệ thống chuẩn mực của kiểm toán nội bộ

 

SachDoanhNhan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""