KIỂM TOÁN NỘI BỘ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KIỂM TOÁN NỘI BỘ - NGUYỄN PHÚ GIANG

 

Hiện nay, kiểm toán nội bộ đã được triển khai rộng rãi tại các doanh nghiệp có quy mô lớn như các tập đoàn, tổng công ty. Một sốđơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ, đáp ứng yêu cầu của các nhà quản trị cũng như các nhà đầu tư, tuy nhiên, hoạt động của kiểm toán nội bộ tại nhiều đơn vị chưa thực sự hiệu quả do nhận thức của các nhà quản lý về chức năng, nhiệm vụ, vai trò cảu kiểm toán nội bộ còn chưa đúng đắn, dẫn đến tổ chức kiểm toán nội bộ còn nhiều vấn đề bất cập, mang nặng tính hình thức, thiếu tính chuyên nghiệp, hiệu quả thu được rất hạn chế.

 

Bên cạnh đó, trong chương trình giảng dạy của các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam đều có giảng dạy môn Kiểm toán nội bộ ở các cấp đào tạo. Nhằm giúp bạn đọc hệ thống hóa toàn bộ những vấn đề cơ bản và nâng cao về kiểm toán nội bộ, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách Kiểm toán nội bộ. Cuốn sách do PGS.TS Nguyễn Phú Giang, giảng viên trường Đại Học Thương Mại làm chủ bieen, cùng sự tham gia của TS. Nguyễn Trúc Lê - Phó hiệu trưởng trường Đại học kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1.1 KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1.2 MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1.3 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KIẾM TOÁN NỘI BỘ

1.4 NỘI DUNG VÀ PHẠM VI CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT VÀ BẢN CHẤT CẢU KIỂM SOÁT

2.1 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA KIỂM SOÁT

2.2 CÁC LOẠI KIỂM SOÁT

2.3 QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT

2.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂM SOÁT VÀ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG THỂ

2.5 YÊU CẦU, ĐẶC ĐIỂM CỦA KIỂM SOÁT

2.6 VAI TRÒ CẢU KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ TRONG KIỂM SOÁT

CHƯƠNG 3: CÁC KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH CƠ BẢN

3.1 CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH

3.2 CÁC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

4.1 KHÁI NIỆM KIỂM SOÁT NỘI BỘ

4.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

4.3 CƠ CẤU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

4.4 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

4.5 MỘT SỐ THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHỦ YẾU

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TỪ KTV BÊN NGOÀI

5.1 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

5.2 CÁC KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KTV BÊN NGOÀI

5.3 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN BÊN NGOÀI

CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ VỚI CÁC BỘ PHẬN KHÁC

7.1 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

7.2 QUAN HỆ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC BỘ PHẬN KHÁC

CHƯƠNG 8: KIỂM TOÁN NỘI BỘ VỚI HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ

8.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

8.2 CÁC VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CẦN QUAN TÂM KHI XEM XÉT HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN

8.3 CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

9.1 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TUÂN THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN NỘI BỘ

9.2 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN CHỨNG TỪ VÀ NGOÀI CHỨNG TỪ

9.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN CỤ THỂ KHÁC

CHƯƠNG 10: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

10.1 GIAI ĐOẠN 1: LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

10.2 GIAI ĐOẠN 2: THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

10.3 GIAI ĐOẠN 3: KẾT THÚC KIỂM TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN

10.4 GIAI ĐOẠN 4: THEO DÕI VIỆC THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 11: BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

11.1 BẢN CHẤT CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ

11.2 MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ

11.3 CÁC LOẠI BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ

11.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÁC BÁO CÁO VIẾT

11.5 NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHƯƠNG 12: ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

12.1 VIỆC ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

12.2 SỰ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CỦA BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

12.3 SỰ ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

12.4 KHUNG ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHƯƠNG 13: KIỂM TOÁN MỤC TIÊU

13.1 CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI TIỀN

- KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THU TIỀN

- KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ VÀ CẤT TRỮ TIỀN

- KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH CHI TIÊU TIỀN

- CÁC KIỂM SOÁT CHUNG KHÁC CỦA QUÁ TRÌNH THU CHI TIỀN MẶT

- MỘT SỐ THỦ TỤC KIỂM TOÁN CỦA QUÁ TRÌNH THU CHI TIỀN MẶT

CHƯƠNG 14: KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

14.1 BẢN CHẤT CÁC KHOẢN PHẢI THU

14.2 KIỂM TOÁN QUÁ TRÌNH PHÁT SINH CÁC KHOẢN PHẢI THU

14.3 KIỂM TOÁN VIỆC QUẢN LÝ KHOẢN PHẢI THU

14.4 KIỂM TOÁN VIỆC THANH TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

CHƯƠNG 15: KIỂM TOÁN QUÁ TRÌNH THANH TOÁN

15.1 BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH THANH TOÁN

15.2 KIỂM TOÁN VIỆC PHÁT SINH CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

15.3 KIỂM TOÁN VIỆC QUẢN LÝ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

15.4 KIỂM TOÁN QUÁ TRÌNH THÀNH TOÁN

15.5 KIỂM TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH THANH TOÁN CỤ THỂ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""