KẾ TOÁN TÀI CHÍNH – PGS. TS. VÕ VĂN NHỊ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH – PGS. TS. VÕ VĂN NHỊ (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH)

Tái bản lần thứ 8 đã chỉnh sửa theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014

 

Kế toán tài chính là phân hệ thông tin thuộc hệ thống thông tin kế toán, thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Chất lượng của thông tin kế toán tài chính có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp, mà còn với nhiều đối tượng khác nhau trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước. Do vậy, việc tổ chức, thực hiện tốt kế toán tài chính không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của cơ quan soạn thảo, ban hành chế độ kế toán, của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp.

 

Để giúp các nhân viên kế toán ở các doanh nghiệp cũng như giúp các bạn sinh viên học môn kế toán có tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập, ứng dụng kế toán tài chính chúng tôi biên soạn cuốn sách Kế toán tài chính (Tái bản lần thứ 8 có chỉnh sửa theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014)

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

1. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán

2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

3. Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán

4. Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán

5. Tổ chức bộ máy kế toán

6. Tổ chức kiểm tra kế toán

7. Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp

8. Tổ chức trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

1. Kế toán tiền tại quỹ

2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

3. Kế toán tiền đang chuyển

Chương 3: Kế toán các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước trong doanh nghiệp

1. Kế toán các khoản nợ phải thu

2. Kế toán các khoản ứng trước

Chương 4: Kế toán các loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp

1. Kế toán nguyên vật liệu

2. Kế toán công cụ, dụng cụ

3. Kế toán thành phẩm

4. Kế toán hàng gửi đi bán

5. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Chương 5: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán

2. Phân loại và đánh giá TSCĐ

3. Kế toán tình hình tăng, giảm TSCĐ

4. Kế toán khấu hao TSCĐ

5. Kế toán sửa chữa TSCĐ

6. Kế toán TSCĐ đi thuê

7. Kế toán đánh giá lại TSCĐ

Chương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương

3. Hạch toán lao động

4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương 7: Kế toán các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp

1. Kế toán các khoản nợ phải trả cho người bán

2. Kế toán khoản thanh toán đối với nhà nước

3. Phải trả nội bộ

4. Kế toán các khoản vay và nợ thuê tài chính

5. Kế toán trái phiếu phát hành

6. Kế toán chi phí đi vay

7. Kế toán nhận ký quỹ, ký cược

8. Kế toán các khoản dự phòng phải trả

9. Kế toán các quỹ thuộc nội dung nợ phải trả

Chương 8: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

1. Một số vấn đề chung về nguồn vốn chủ sở hữu

2. Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

3. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản

4. Kế toán chênh lệch tỉ giá hối đoái

5. Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

6. Kế toán các quỹ thuộc chủ sở hữu

7. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

8. Kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp

9. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Chương 9: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán

2. Nội dung tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3. Quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm trong doanh nghiệp

4. Kế toán, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, lao vụ của hoạt động sản xuất phụ

5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất của hoạt động SXKD chính

6. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất

7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Chương 10: Kế toán quá trình tiêu thu sản phẩm trong doanh nghiệp

1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2. Kiểm toán các khoản giảm trừ vào doanh thu

3. Kế toán chiết khấu thanh toán

4. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí của hoạt động xây dựng

Chương 11: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hóa

1. Những vấn đề chung về tổ chức kế toán hàng hóa

2. Kế toán quá trình mua hàng

3. Kế toán quá trình bán hàng

4. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến hàng hóa BĐS

5. Kế toán chi phí thu mua hàng hóa

6. Kế toán hàng hóa tồn kho

Chương 12: Kế toán BĐS đầu tư trong doanh nghiệp

1. Khái niệm

2. Một số quy định liên quan đến kế toán BĐS đầu tư

3. Tính giá BĐS đầu tư

4. Khấu hao BĐS đầu tư

5. Kế toán chi tiết

6. Kế toán tổng hợp

Chương 13: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính và giao dịch hợp động hợp tác kinh doanh trong doanh nghiệp

1. Kế toán chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2. Kế toán các khoản đầu tư vốn vào các đơn vị khác

3. Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

4. Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chương 14: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh

2. Kế toán xác định kết quả của hoạt động khác

3. Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế TNDN

Chương 15: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Các vấn đề căn bản của luật thuế TNDN

2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

3. Kế toán thuế TNDN hoàn lại

4. Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Chương 16: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp

1. Những vấn đề chung

2. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

3. Kế toán quá trình đầu tư XDCB và quyết toán vốn đầu tư XDCB

Chương 17: Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

1. Một số vấn đề chung về sản phẩm xây lắp, chi phí sản xuất và giá thành xây lắp

2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Chương 18: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp

1. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp chi phối đến công tác kế toán

2. Đặc điểm kế toán các yếu tố cơ bản của sản xuất trong doanh nghiệp nông nghiệp

3. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp nông nghiệp

Chương 19: Báo cáo tài chính

1. Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính

2. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Biểu mẫu Báo cáo tài chính

Tài liệu tham khảo

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""