KẾ TOÁN NGÂN HÀNG – LÝ THUYẾT – BÀI TẬP – BÀI GIẢI (NXB KINH TẾ TPHCM)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG – LÝ THUYẾT – BÀI TẬP – BÀI GIẢI (NXB KINH TẾ TPHCM)

 

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: LÝ THUYẾT KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÁC CHƯƠNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VỀ NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ, KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ, KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI KẾ TOÁN

2. NGUYÊN TẮC VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH, ĐẦU TƯ DÀI HẠN

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH, ĐẦU TƯ DÀI HẠN

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VỀ NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH, ĐẦU TƯ DÀI HẠN

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – CÔNG CỤ DỤNG CỤ

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

3. KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3. QUY TRÌNH TIỀN GỬI VÀ KẾ TOÁN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ

1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ TRONG MỐI QUAN HỆ ĐẾN KẾ TOÁN

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ CHỦ YẾU

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN DỊCH VỤ THANH TOÁN

1. KHÁI QUÁT DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 11: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC GÂN HÀNG

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

2. KẾ TOÁN THANH TOÁN LIÊN HÀNG

3. KẾ TOÁN THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG

4. KẾ TOÁN THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG TỪNG LẦN QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 12: KẾ TOÁN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH

1. KHÁI QUÁT VỀ THU NHẬP, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG

2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN THU NHẬP, CHI PHÍ

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 13: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2. NGUYÊN TẮC VÀ CÁC QUY ĐỊNH LẬP VÀ TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

4. HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

PHẦN 2: BÀI TẬP TỔNG HỢP VÀ ĐỀ THI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

BÀI TẬP TỔNG HỢP

ĐỀ THI SỐ 1

ĐỀ THI SỐ 2

PHẦN 3: LỜI GIẢI BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG: CHƯƠNG 1 – CHƯƠNG 11

PHỤ LỤC:

1. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

2. KÝ HIỆU TIỀN TỆ

3. MẪU SỔ KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

4. MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""