GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ KINH TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ KINH TẾ - TS. BÙI ĐỨC TRIỆU

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Thống kê kinh tế là môn học nghiên cứu phương pháp luận xây dựng và hạch toán hệ thống chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, đo lường quá trình sản xuất trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, trang bị cho sinh viên bức tranh toàn cảnh nền kinh tế quốc dân bằng hệ thống chỉ tiêu thống kê định lượng từ sản xuất, tiêu dùng đến tích lũy của cải cho nền kinh tế, cung cấp cho sinh viên phương pháp tính, phân tích và ý nghĩa của từng chỉ tiêu thống kê cũng như nguồn số liệu có thể khai thác, thu thập.

 

Nội dung môn học phản ánh chi tiết các hoạt động kinh tế phức tạp trong nền kinh tế, tác động qua lại giữa chúng và quan hệ giữa nền kinh tế quốc nội với phần còn lại của thế giới. Môn học còn cung cấp phương pháp xây dựng và phân tích các mô hình kinh tế vĩ mô thông qua hệ thống tài khoản quốc gia, dự báo và lập kế hoạch kinh tế, đồng thời mang lại cho học viên phương pháp luận và hệ thống chỉ tiêu thống kê so sánh quốc tế.

 

Phù hợp với việc đổi mới và hoàn thiện chương trình môn học theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, tích hợp kiến kiến thức và khả năng tự học của sinh viên, Giáo trình thống kê kinh tế biên soạn lần này không chỉ bổ sung và hoàn thiện những kiến thức hiện đại về thống kê kinh tế mà còn tóm lược những kiến thức cơ banrn của lý thuyết thống kê nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên trong việc vận dụng kiến thức tổng hợp phân tích những vấn đề kinh tế. 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐÊ CƠ BẢN CÙA THỐNG KÊ HỌC

1.1 Đối tượng nghiến cứu

1.2 Các khái niệm cơ bản

1.3 Quá trình nghiên cứu thống kê

1.4 Phân tổ thông kê

1.5 Bảng thống kê và đồ thị thống kê

1.6 Các đại lượng thường dùng trong thông kẻ

1.7 Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu thống kê kinh tế

1.8 Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của thống kê kinh tế

Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA

2.1 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển

2.2 Khái niệm và vai trò của sna

2.3 Một số khái niệm thường dùng trong sna

2.4 Nội dung chủ của sna

2.5 Những phân tổ chính của sna

Tóm tắt chương 2

Câu hỏi thảo luận

CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

3.1 Thống kê dân số

3.2 Thống kê lao động

CHƯƠNG 4: THỐNG KÊ CỦA CẢI QUỐC DÂN

4.1 Khái niệm và phân loại

4.2 Thống kê tài sản cố định

4.3 Thống kê thực trạng và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT

5.1 Một số vấn đề chung

5.2 Giá trị sản xuất

5.3 Tổng sản phẩm trong nước

CHƯƠNG 6: BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH

6.1 Sơ lược lịch sử hình thành

6.2 Khái niệm, nguyên tắc lập

6.3 Phân loại, sơ đồ và nội dung

6.4 Hướng phân tích

CHƯƠNG 7: THỐNG KÊ NĂNG XUÂT

7.1 Khái niệm và phương pháp tính

7.2 Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu

CHƯƠNG 8: THỐNG KÊ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

8.1 Khái niệm và phân loại

8.2 Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu

CHƯƠNG 9: THỐNG KÊ TIỀN TỆ VÀ TÍN DỤNG

9.1 Thống kê tiền tệ và lưu chuyển tiền tệ

9.2 Thống kê tín dụng

CHƯƠNG 10: THỐNG KÊ MỨC SỐNG DÂN  

10.1 Khái niệm

10.2 Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu

CHƯƠNG 11: THỐNG KÊ SO SÁNH QUỐC TẾ

11.1 Những vấn đề chung

11.2 Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu

CHƯƠNG 12: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KINH TẾ

12.1 Phân tích mối liên hệ giữa các hiện tượng kinh tế

12.2 Phân tích xu thế biến động

12.3 Chỉ số kinh tế

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""