GIÁO TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

 

Để thị trường bất động sản hoạt động có hiệu quả và minh bạch thì công việc thẩm định giá trị  bất động sản là nhu cầu thiết thực, được thực hiện bởi các tổ chức chuyên nghiệp nhằm ước tính các giá trị bất động sản có độ tin cậy cao phục vụ nhu cầu thị trường, bằng những phương pháp phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

 

Có nhiều khái niệm khác nhau về thẩm định giá trị bất động sản như: Thẩm định là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế; Thẩm định là việc ước tính giá trị theo thị trường hợp lý của một tài sản một cách khách quan dưới dạng văn bản tại một thời điểm; Định giá bất động sản là hoạt động tư vấn, xác định giá của bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác định; thẩm định giá trị bất động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu bất đống sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

 

Từ những quan điểm trên có thể tóm lại khái niệm cơ bản về thẩm định giá trị bất động sản như sau:

 • Khoa học ước tính giá trị bất động sản
 • Thể hiện bằng tiền
 • Theo thị trường
 • Tại một địa điểm, thời điểm cụ thể
 • Phục vụ cho mục đích xác định trước
 • Bằng những phương pháp phù hợp với tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Như vậy có thể hiêu rằng: Thẩm định giá trị bất động sản là hoạt động chuyên nghiệp nhằm ước tính giá trị của bất động sản theo thị trường tại một thời điểm, phục vụ cho mục đích xác định trước bằng những phương pháp phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

 

MỤC LỤC

 

LỜI TỰA

 

CHƯƠNG 1: BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

 

1. BẤT ĐỘNG SẢN

 

1.1 KHÁI NIỆM VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1.2 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA BẤT ĐỘNG SẢN

 

1.3 VỊ TRÍ CỦA BẤT ĐỘNG SẢN TRONG PHÂN LOẠI TÀI SẢN

 

1.4 PHÂN LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN

 

1.5 CÁC QUYỀN TÀI SẢN BẤT ĐỘNG SẢN

 

2. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

 

2.1 KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

 

2.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

 

2.3 CUNG, CẦU VÀ GIÁ CẢ TRÊN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

 

2.4 MỖI LIÊN HỆ GIỮA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VỚI THỊ TRƯỜNG VỐN

 

-TÓM TẮT CHƯƠNG

 

- CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1.1 KHÁI NIỆM VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1.2 VAI TRÒ CỦA THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG NỀN KINH TẾ

 

1.3 CÁC MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1.4 CÁC DẠNG THỜI GIAN TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1.5 CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1.6 ĐỊNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1.7 CƠ SỞ GIÁ TRỊ TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

2. CÁC NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

2.1 NGUYÊN TẮC HỮU DỤNG

 

2.2 NGUYÊN TẮC THAY THẾ

 

2.3 NGUYÊN TẮC DỰ KIẾN LỢI ÍCH TƯƠNG LAI

 

2.4 NGUYÊN TẮC ĐÓNG GÓP

 

2.5 NGUYÊN TẮC HIỆU SUẤT CÒN LẠI CỦA ĐẤT

 

2.6 NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG

 

2.7 NGUYÊN TẮC PHỤ THUỘC

 

2.8 NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP

 

2.9 NGUYÊN TẮC NGOẠI VI

 

2.10 NGUYÊN TẮC CUNG CẦU

 

2.11 NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH

 

2.12 NGUYÊN TẮC THAY ĐỔI

 

2.13 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG TỐT NHẤT VÀ HIỆU QUẢ NHẤT

 

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

- TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 3: CÁC HÀM TÀI CHÍNH THÔNG DỤNG TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1. LÃI ĐƠN

 

2. LÃI KÉP

 

3. GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA KHOẢN TIỀN

 

4. GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA KHOẢN TIỀN GÓP ĐỀU, ĐỊNH KỲ

 

5. GIÁ TRỊ CỦA KHOẢN TIỀN GÓP ĐỀU, ĐỊNH KỲ ĐỂ CÓ SỐ TIỀN TRONG TƯƠNG LAI

 

6. HIỆN GIÁ CỦA SỐ TIỀN TRONG TƯƠNG LAI

 

7. HIỆN GIÁ CỦA KHOẢN TIỀN THU ĐỀU, ĐỊNH KỲ VÀO CUỐI MỖI KỲ TRONG TƯƠNG LAI

 

8. KHOẢN TIỀN THU ĐỀU, VÀO CUỐI MỖI KỲ TRONG TƯƠNG LAI TỪ SỐ TIỀN HIỆN TẠI

 

9. HIỆN GIÁ RÒNG

 

10. TỶ SUẤT NỘI HOÀN

 

11. TỶ SUẤT SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN GIA QUYỀN

 

12. MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 4: TIẾP CẬN SO SÁNH TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIẾP CẬN SO SÁNH

 

2. ĐIỀU CHỈNH

 

3. BẢNG MẪU THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

 

4. THỐNG NHẤT MỨC GIÁ CHỈ DẪN

 

5. ỨNG DỤNG CÁCH TIẾP CẬN SO SÁNH ĐỂ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 5: TIẾP CẬN CHI PHÍ TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TIẾP CẬN CHI PHÍ

 

2. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ

 

3. ƯỚC TÍNH HAO MÒN

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 6: TIẾP CẬN THU NHẬP TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TIẾP CẬN THU NHẬP

 

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG TIẾP CẬN THU NHẬP

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 7: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI

 

2. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH GIÁ BÁN

 

3. PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TRỪ

 

4. PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ

 

5. PHƯƠNG PHÁP VỐN HÓA THU NHẬP TỪ ĐẤT

 

6. PHƯƠNG PHÁP VỐN HÓA TIỀN THUÊ ĐẤT

 

7. PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 8: QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ

 

2. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO, THUẬT NGỮ, BẢNG TÍNH TÀI CHÍNH

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""