GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – GS. TS. PHẠM QUANG TRUNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Quản trị tài chính là một trong những chức năng quản lý cơ bản và quan trọng nhất, có vai trò quyêt định hiệu quả hoạt động và sự phát triển của một doanh nghiệp. Quản trị tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực khá rộng lớn, chứa đựng nội dung rất phong phú và có tính chất chuyên ngành của một bộ môn khoa học quan trọng. 

 

Đó là những vấn đề về quản lý tài sản của doanh nghiệp, huy động và thu hút các nguồn vốn, phân bổ và quyết định về đầu tư, các báo cáo tài chính và sử dụng thông tin tài chính trong quá trình ra quyết định. Ngoài những vấn đề nói trên, cuốn giáo trình xuất bản lần này còn cung cấp những kiến thức về các công cụ tài chính và phân tích chứng khoán như là một công cụ hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp.

 

Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp là của một công trinh khoa học tập thể của bộ môn Tài chính - kế toán, Viện quản trị kinh doanh - Đại học kinh tế quốc dân... Những nội dung được đề cập trong cuốn sách là những vấn đề quan trọng nhất được lựa trọn trong số những chủ đề cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp. Tài liệu này có thể sử dụng trong quá trình đào tạo cho các đối tượng khác nhau và là một tài liệu tham khảo cho các bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực thú vị này, một lĩnh vực mà tầm quan trọng của nó ngày càng tăng trong quá trình nước ta hội nhập với kinh tế toàn cầu.

 

MUC LỤC

CHƯƠNG 1: QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1.1 Cơ cấu của tài sản cố định

1.2 Khấu hao tài sản cố định và các khía cạnh kinh tế của quản lý khấu hao

1.3 Tác động tài chính của khấu hao đối với doanh nghiệp

1.4 Quản lý tài sản cố định về mặt hiện vật

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ VỐN LƯU ĐỘNG

2.1 Khả năng chuyển đổi của tài sản

2.2 Cơ cấu và phân loại tài sản lưu động

2.3 Quản lý hàng hóa vật tư tồn kho

2.4 Phân tích vòng quay của vốn lưu động

CHƯƠNG 3:  CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

3.1 Bảng cân đối kế toán

3.2 Báo cáo kết quả hoạt độn kinh doanh (báo cáo thu nhập)

3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (báo cáo luồng tiền)

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN

4.1 Hàng tồn kho và tiền

4.2 Mô hình miller - orr

4.3 Tăng lượng tiền bằng cách đi vay

4.4 Quản lý tiền trong các công ty lớn

4.5 Quản lý việc thu tiền

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI

5.1 Các hình thức bán hàng

5.2 Các công cụ tín dụng thương mại

5.3 Phân tích tín dung

5.4 Chính sách thu nợ

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

6.1 Tổng quan về nguồn vốn của doanh nghiệp

6.2 Các nguồn vốn của doanh nghiệp và phương thức khai thách

CHƯƠNG 7: GIÁ TRỊ HIỆN TẠI

7.1 Khái niệm về giá trị hiện tại

7.2 Quy tắc giá trị hiện tại

CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ

8.1 Các quyết định đầu tư

8.2 Quá trình duyệt dự án đầu tư

8.3 Các công cu phân tích dự án đầu tư

8.4 Các phân tích sử dụng luông tiền chiết khấu

8.5 Các công cụ khác dùng để phân tích các kế hoạch đầu tư

8.6 Vai trò của kế toán trong phân tích đầu tư

8.7 Kiểm toán dự án đầu tư đã hoàn thành

8.8 Đánh giá sự thực hiện của dự án: vấn đề hành vi

CHƯƠNG 9: DOANH LỢI, RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

9.1 Khái niệm chung về doanh lợi và rủi ro

9.2 Doanh lợi, rủi ro và đường thị trường chứng khoán

CHƯƠNG 10: RỦI RO KINH DOANH VÀ ĐÒN BẢY HOẠT ĐỘNG

10.1 Mối quan hệ giữa lợi nhuận và chi phí 

10.2 Đòn bảy hoạt động

10.3 Rủi ro hoạt động

10. 4 Đòn bẩy hoạt động và sự quản lý

CHƯƠNG 11. TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ HIỆN TẠI VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨNG KHOÁN

11.1 Định giá tài sản có thời gian sử dụng dài

11.2 Trái khoán vô thời hạn và trái khoán trả đều một số năm

11.3 Đánh giá trái phiếu và cổ phiếu

CHƯƠNG 12: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

12.1 Khái niệm, vai trò, mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp

12.2 Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp

12.3 Phương pháp phân tích

12.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

CHƯƠNG 13: CƠ CẤU VỐN - MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

13.1 Các câu hỏi về cơ cấu vốn và học thuyết pie

13.2 Tối đa giá trị của công ty và tối đa lợi ích cổ đông

13.3 Có thể xác định được một cơ cấu vốn tối ứu không?

13.4 Thuế và tác động của thuế

CHƯƠNG 14: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

14.1 Cổ tức và thu nhập từ vốn - các nhà đầu tư thích khoản thu nhập nào hơn?

14.2 Các kiểm định của học thuyết cổ tức

14.3 Các vấn đề khác về chính sách cổ tức

14.4 Xây dựng chính sách cổ tức trong thực tế

14.5 Cơ chế thanh toán cổ tức

14.6 Các kế hoạch tái đầu tư cổ tức

14.7 Mua lại cổ phiếu

PHU LỤC: THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""