GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (GS.TS NGUYỄN VĂN TIẾN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (GS.TS NGUYỄN VĂN TIẾN)

 

Quản trị ngân hàng thương mại, với trọng tâm là quản trị rủi ro, là môn học cơ bản của các trường Đại học khối kinh tế, đặc biệt là ngành Tài chính – Ngân hàng. Với kiến thức cơ bản, mở rộng và chuyên sâu, có tính lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn về một lĩnh vực phong phú, hấp dẫn và bổ ích, cuốn Giáo trình sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu giảng dạy và học tập trong điều kiện Việt Nam phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

 

Điểm nổi bật của giáo trình là đã cập nhật những kiến thức mới nhất với nội dung tân tiến và hiện đại về Quản trị ngân hàng thương mại đang được áp dụng phổ biến trên thế giới; đồng thời chỉ ra khả năng vận dụng và gợi ý cho các NHTM Việt Nam. Với những đổi mới như vậy, giáo trình sẽ là công cụ hữu ích cho giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy, tự học, tự nghiên cứu, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo tín chỉ hiện nay.

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

3. NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

4. QUẢN LÝ TÍN DỤNG

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐẶC THÙ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. KINH DOANH NGÂN HÀNG - LOẠI HÌNH KINH DOANH ĐẶC BIỆT

2. NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

3. KHÁI QUÁT QUẢN TRỊ  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  NGÂN HÀNG

1. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG

2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG

3. MÔ HÌNH CAMELS PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 4: TỔNG QUAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

2. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI RỦI RO TÍN DỤNG

3. NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA RỦI RO TÍN DỤNG

4. NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

5. MÔ HÌNH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

6. CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

7. QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG

8. CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

1.  KHÁI QUÁT XẾP HẠNG TÍN DỤNG

2. KHÁI QUÁT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

3. XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

4. XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

5. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 6: QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

1. NHẬN DIỆN RỦI RO TÍN DỤNG

2. ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG

3. XỬ LÝ GIẢ THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 7: CHỨNG KHOÁN HÓA TÍN DỤNG

1.  CÁC PHƯƠNG THỨC CHỨNG KHOÁN HÓA

2. NHỨNG PHÁT KIẾN MỚI TỎNG CHỨNG KHOÁN HÓA

3. CÓ THỂ CHỨNG KHOÁN HÓA TẤT CẢ TÀI SẢN?

 

CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ

1.  CHỨC NĂNG CỦA ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

2. CÁC CÔNG CỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

3. NHÂN TỐ CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ

4. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ KỲ HẠN

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 9: QUẢN TRỊ THANH KHOẢN

1.  CÁC KHÁI NIỆM

2. SỰ CẦN THIẾT QUẢN LÝ THANH KHOẢN

3. DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN

4. NGUYÊN NHÂN VÀ RỦI RO THANH KHOẢN

5. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN

6. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THANH KHOẢN

7. CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THANH KHOẢN VỚI TÀI SẢN NỢ

8. MỘT SỐ QUY TẮC QUẢN LÝ THANH KHOẢN

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 10: QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

1.  KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

3. QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

4. CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

5. CHI PHÍ VỐN CHO RỦI RO HOẠT ĐỘNG

6. CÁC SỰ KIỆN RỦI RO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XẢY RA

7. CÂU HỎI BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 11: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ TÀI SẢN - NỢ

1. CÁC CHIẾN LƯỢC ALM

2. RRLS – THÁCH THỨC LỚN NHẤT TRONG ALM

3. MỤC TIÊU BẢO HIỂM RRLS

4. MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 12: CÔNG CỤ PHÁI SINH QUẢN TRỊ TÀI SẢN  - NỢ

1. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

2. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

3. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN

4. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI LÃI XUẤT

 

CHƯƠNG 13: QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

1. TÌNH TRẠNG NGOẠI TỆ VÀ RỦI RO TỶ GIÁ

2. NGUYÊN NHÂN RỦI RO TỶ GIÁ

3. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TỶ GIÁ

4. PHƯƠNG PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ

5. QUY TẮC QUẢN LÝ RỦI RO HỐI ĐOÁI

6. MỘT SỐ QUY TẮC VÀNG TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 14: QUẢN TRỊ VỐN CHỦ SƠ HỮU NGÂN HÀNG

1.  CÁC CHỨC NĂNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

2. CHI PHÍ VỐN CHỦ SỞ HỮU

3. QUAN HỆ VỐN CHỦ SỞ HỮU VỚI RỦI RO VỠ NỢ

4. TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TRONG THỰC THẾ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""