GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ - TS. NGUYỄN HỢP TOÀN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh bao gồm những quy định pháp luật trong các văn bản và hiệu quả hoạt động tổ chức thực hiện các quy định pháp luật thông qua hoạt động của công chức, cơ quan nhà nước. Pháp luật kinh tế được hiểu ở đây là những quy định pháp luật trong các văn bản điều chỉnh hoạt động kinh doanh.

 

Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh có thể chia thành hai nhóm. Một là, những quy định pháp luật điều chỉnh trực tiếp, dành riêng cho các chủ thể kinh doanh. Hai là, những quy định pháp luật áp dụng chung cho mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh cũng như không kinh doanh nhưng khi các chủ thể kinh doanh thực hiện những quyền và nghĩa vụ có liên quan nên phải tuân theo.

 

Giáo trình pháp luật kinh tế được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, thương mại, đồng thời cũng chú trọng đề cập những quy định của pháp luật cũng như những vấn đề thực tiễn điển hình nhằm tăng cường kỹ năng áp dụng pháp luật kinh tế đối với cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ quản trị doanh nghiệp.

 

Giáo trình pháp luật kinh tế dùng cho việc nghiên cứu môn học pháp luật kinh tế, pháp luật kinh doanh các hệ đào tạo chính quy và không chính quy thuộc các khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và các ngành có lựa chọn những môn học này. Giáo trình cũng dùng cho các lớp sau đại học tham khảo những phần có liên quan. Với mục đích như vậy, ngoài nội dung của cuốn giáo trình này, cần nghiên cứu những văn bản pháp luật được đề cập ở cuối mỗi chương và trong nội dung từng chương.

 

Nội dung của cuốn giáo trình có sự kế thừa, phát triển các giáo trình của Khoa trong những lần xuất bản trước, đồng thời có chú ý cập nhật những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, những quy định mới của pháp luật. Thực hiện biên soạn giáo trình này là tập thể giáo viên các Bộ môn Pháp luật kinh doanh và Pháp luật cơ sở Khoa Luật, Trường Đại học kinh tế Quốc Dân.

 

Nền kinh tế Việt Nam đang tích cực hội nhập, hoàn thiện và pháp luật kinh tế cũng vậy, thường xuyên bổ sung, thay đổi nên trong những lần tái bản giáo trình được bổ sung, chỉnh lý theo hướng cập nhật những nội dung cơ bản, mới nhất, của pháp luật kinh tế được ban hành trong những năm đầu nước ta trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương mại thế giới WTO. 

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  1.1 Hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế

  1.2 Pháp luạt điều chỉnh hoạt động kinh doanh

 1.3 Mối quan hệ giữa luật chung và luật riêng

  1.4 Nguồn luật và các văn bản điều chỉnh hoạt động kinh doanh

  1.5 Mối quan hệ giữa văn bản pháp luật với điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp

2. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

  2.1 Đạo đức kinh doanh

  2.2 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  3.1. Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế

  3.2 Các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

NỘI DUNG ÔN TẬP

TẠI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

1.KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIÊM VÀ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

  1.1 Hoạt động kinh doanh và quyền tự do kinh doanh

  1.2 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp

  1.3 Phân loại doanh nghiệp

  1.4 Vấn đề giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh

  1.5 Khái quát pháp luật Việt Nam về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp

  1.6 Phạm vi điều chỉnh, hiệu lực thi hành và nguyên tắc áp dụng Luật doanh nghiệp 2005

2. ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CƠ BẢN ĐỂ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

  2.1 Những điều kiện cơ bản thành lập doanh nghiệp

  2.2 Thủ tục thành lập doanh nghiệp

3. ĐĂNG KÝ NHỮNG THAY ĐỔI CỦA DOANH NGHIỆP

  3.1 Đăng ký những bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  3.2 Tạm ngừng kinh doanh

  3.3 Tổ chức lại doanh nghiệp

  3.4 Giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của chi nhánh

4. NHỮNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG KINH DOANH

  4.1 Quyền của doanh nghiệp trong kinh doanh

  4.2 Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong kinh doanh

  4.3 Tuân thủ pháp luật cạnh tranh

NỘI DUNG ÔN TẬP

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2.

CHƯƠNG 3: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ CÔNG TY

1. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  1.1 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

  1.2 Thành lập doanh nghiệp tư nhân

  1.3 Tổ chức quản lý hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

  1.4 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

  1.5 Chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

2. CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

  2.1 Công ty cổ phần

  2.2 Công ty TNHH hai thành viên trở lên

  2.3 Công ty TNHH một thành viên

  2.4 Công ty hợp danh

NỘI DUNG ÔN TẬP

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ CHỦ THỂ KINH DOANH KHÁC

1. NHÓM CÔNG TY

2. HỢP TÁC XÃ

3. HỘ KINH DOANH

4. TỔ HỢP TÁC

5. CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

CÂU HỎI ÔN TẬP

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

1. KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

2. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

3. NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

4. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

5. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

CÂU HỎI ÔN TẬP

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6:  PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH VÀ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

1. TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH

2. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

3. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH - THƯƠNG MẠI TẠI TÓA ÁN NHÂN DÂN

4. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

5. GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC CẠNH TRANH

NỘI DUNG ÔN TẬP

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7: PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN

1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁ SẢN VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN

2. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT PHÁ SẢN 2004

3. THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

CÂU HỎI ÔN TẬP

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 7

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""