GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (TRẦN THỊ THANH TÚ)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (TRẦN THỊ THANH TÚ)

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

 

1. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

3. MỘT SỐ NỘI DUNG SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

 

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

 

2. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

 

3. PHÂN TÍCH DOANH THU

 

4. PHÂN TÍCH CHI PHÍ

 

5. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG

 

6. PHAN TÍCH HIỆU QUẢ HỘT ĐỘNG

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI DÒNG TIỀN

 

2. PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

 

3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

CÂU HỎI ÔN TẬP, NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

 

1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

 

2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

3. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN TÀI CHÍNH

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP, BÀI TẬP, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

 

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CƠ CẤU VỐN

 

1. CƠ CẤU VỐN VÀ CẤU THÀNH CỦA CƠ CẤU VỐN

 

2. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH CƠ  CẤU VỐN

 

3. CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU VÀ CHI PHÍ VỐN

 

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG, TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 7: DỰ BÁO VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

1. VAI TRÒ DỰ BÁO VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI DỰ BÁO VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TÀI CHÍNH

 

4. MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG VÀ NHU CẦU TÀI TRỢ VỐN

 

5. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI OONT ẬP, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRÊN VỐN ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

 

1. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRÊN VỐN ĐẦU TƯ

 

2. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRÊN TÀI SẢN HOẠT ĐỘNG

 

3. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRÊN VỐN CỔ PHẦN

 

4. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DUPONT TRONG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 9: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRÊN GÓC ĐỘ CÁC CHỦ THỂ KHÁC NHAU

 

2. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRÊN GÓC ĐỘ KHÁC NHAU

 

PHỤ LỤC:

 

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM

 

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM

 

3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

4. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

 

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

6.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

 

7. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""