GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH – PGS. TS. NGUYỄN NĂNG PHÚC

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Trong hệ thống kế toán Việt Nam, báo cáo tài chính là loại báo cáo kế toán phản ánh một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Như vậy, báo cáo tài chính không phải chỉ cung cấp những thông tin chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, như: các nhà đầu tư, các nhà cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên, các cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan kế hoạch và đầu tư… mà còn cung cấp những thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp, giúp họ đánh giá, phân tích tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp.

 

Phân tích báo cáo tài chính nhằm cung cấp những thông tin hữu ích không chỉ cho quản trị doanh nghiệp mà còn cung cấp những thông tin kinh tế - tài chính chủ yếu cho các đối tượng sử dụng thông tin ngoài doanh nghiệp. Bởi vậy, phân tích báo cáo tài chính không phải chỉ phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, mà còn cung cấp những thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt được trong một kỳ nhất định.

 

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng vào thực tiễn quản lý kinh tế, bộ môn phân tích kinh doanh, khoa kế toán, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức biên soạn giáo trình Phân tích báo cáo tài chính. Giáo trình này được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu trong và ngoài nước.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1 KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1.1.1 Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính

  1.1.2 Vai trò của hệ thống báo cáo tài chính đối với việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

  1.1.3 Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  1.1.4 Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính

  1.1.5 Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  1.1.6 Nội dung của phân tích báo cáo tài chính

1.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1.2.1 Khái quát chung về đối tượng nghiên cứu của phân tích báo cáo

  1.2.2 Đối tượng nghiên cứu của phân tích báo cáo tài chính

1.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  1.3.1 Phương pháp so sánh

  1.3.2 Phương pháp loại trừ

  1.3.3 Mô hình Dupont

  1.3.4 Phương pháp đồ thị

1.4 TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  1.4.1 Lập kế hoạch phân tích

  1.4.2 Trình tự phân tích

  1.4.3 Hoàn thành công việc phân tích

CHƯƠNG 2: ĐỌC VÀ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ PHÂN TÍCH.

2.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  2.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

  2.1.2 Phân loại báo cáo tài chính doanh nghiệp

2.2 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM

  2.2.1 Hệ thống báo cáo tài chính năm

  2.2.2 Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ

  2.2.3 Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất

  2.2.4 Hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp

2.3 ĐỌC VÀ KIỂM TRA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  2.3.1 Yêu cầu và nguyên tắc đọc báo cáo tài chính

  2.3.2 Đối tượng, trình tự và phương pháp kiểm tra báo cáo tài chính

  2.3.3 Đọc và kiểm tra Bảng cân đối kế toán

  2.3.4 Đọc và kiểm tra Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  2.3.5 Đọc và kiểm tra Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  2.3.6 Đọc và kiểm tra Thuyết minh báo cáo tài chính

  2.3.7 Đọc và kiểm tra Bảng công khai báo cáo tài chính

  2.3.8 Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính giữa niên độ

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

3.1 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ YÊU CẦU, MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  3.1.1 Tình hình tài chính

  3.1.2 Mục đích và yêu cầu đánh giá khái quát tình hình tài chính

3.2 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

  3.2.1 Nội dung và chỉ tiêu đánh giá

  3.2.2 Phương pháp đánh giá

3.3 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

  3.2.1 Nội dung và chỉ tiêu đánh giá

  3.2.2 Phương pháp đánh giá

3.4 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

  3.2.1 Nội dung và chỉ tiêu đánh giá

  3.2.2 Phương pháp đánh giá

3.5 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KHẢ NĂNG SINH LỢI

  3.2.1 Nội dung và chỉ tiêu đánh giá

  3.2.2 Phương pháp đánh giá

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ CÂN BẰNG TÀI CHÍNH

4.1 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

  4.1.1 Khái niệm và nội dung phân tích

  4.1.2 Phân tích cơ cấu tài sản

  4.1.3 Phân tích cơ cấu nguồn vốn

  4.1.4 Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn

4.2 PHÂN TÍCH CÂN BẰNG TÀI CHÍNH

  4.2.1 Khái niệm và nội dung phân tích

  4.2.2 Phân tích cân bằng tài chính dưới góc độ luân chuyển vốn

  4.2.3 Phân tích cân bằng tài chính dưới góc độ ổn định nguồn tài trợ

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

5.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ

  5.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh và cơ chế tài chính ảnh hưởng đến các chỉ tiêu phân tích tình hình công nợ phải thu, phải trả

  5.1.2 Ý nghĩa phân tích tình hình công nợ phải thu, phải trả

  5.1.3 Phân tích tình hình công nợ phải thu

  5.1.4 Phân tích tình hình công nợ phải trả

  5.1.5 Phân tích mối quan hệ công nợ phải thu và công nợ phải trả

5.2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

  5.2.1 Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

  5.2.2 Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn

  5.2.3 Phân tích khả năng thanh toán thông qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH

6.1 KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH

6.2 Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH

6.3 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HIỆU QUẢ KINH DOANH

6.4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN

6.5 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

6.6 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ

6.7 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CHƯƠNG 7: ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP, PHÂN TÍCH DẤU HIỆU KHỦNG HOẲNG VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH.

7.1 ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

7.2 PHÂN TÍCH DẤU HIỆU KHỦNG HOẲNG TÀI CHÍNH

7.3 PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 8: DỰ BÁO CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

8.1 TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

8.2 DỰ BÁO CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

8.3 DỰ BÁO CHỈ TIÊU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

8.4 DỰ BÁO DÒNG TIỀN LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG KỲ

CHƯƠNG 9: ĐẶC ĐIỂM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

9.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

9.2 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

9.3 ĐẶC ĐIỂM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""