GIÁO TRÌNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – PGS. TS. PHAN THỊ THU HÀ

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Ngân hàng vẫn được ví như huyết mạch của nền kinh tế. Nghiên cứu về ngân hàng và hoạt động ngân hàng là cần thiết để vận hành và quản lý hệ thống này có hiệu quả trong tiến trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Nhằm đáp ứng yêu cầu này, Viện Ngân hàng – Tài chính trường Đại học Kinh tế quốc dân đã biên soạn cuốn giáo trình Ngân hàng Thương mại. Giáo trình gồm 15 chương, trình bày các vấn đề cơ bản về quản trị và nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Giáo trình được viết dựa trên việc tiếp thu có chọn lọc nhiều sách và tài liệu viết về ngân hàng thương mại, cũng như chính sách, thực tiễn hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng

1.2 Chức năng của ngân hàng

1.3 Các dịch vụ ngân hàng

1.4 Vai trò của ngân hàng

1.5 Các loại hình ngân hàng thương mại

1.6 Hệ thống ngân hàng Việt Nam

Tóm tắt chương

Các thuật ngữ chính

Câu hỏi thảo luận

Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn

2.1 Nguồn vốn và nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

2.2 Đặc điểm nguồn vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới quy mô và cơ cấu nguồn vốn

2.3 Quản lý vốn nợ

Tóm tắt chương

Các thuật ngữ chính

Câu hỏi thảo luận

Chương 3: Tài sản và quản lý tài sản của ngân hàng thương mại

3.1 Các khoản mục tài sản và đặc điểm các khoản mục tài sản

3.2 Quản lý tài sản

3.3 Mối liên hệ giữa nguồn vốn và tài sản

Tóm tắt chương

Các thuật ngữ chính

Câu hỏi thảo luận

Chương 4: Các nghiệp vụ tín dụng

4.1 Phân loại các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại

4.2 Xác định quy mô cho vay

4.3 Các nghiệp vụ tín dụng theo cách thức cấp tín dụng

4.4 Các nghiệp vụ tín dụng theo hình thức đảm bảo

4.5 Một số nghiệp vụ tín dụng khác

Tóm tắt chương

Các thuật ngữ chính

Câu hỏi thảo luận

Chương 5: Quy trình tín dụng và phân tích tín dụng

5.1 Quy trình tín dụng

5.2 Phân tích tín dụng

Tóm tắt chương

Các thuật ngữ chính

Câu hỏi thảo luận

Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng

6.1 Tổng quan về dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại

6.2 Dịch vụ thanh toán trong nước của ngân hàng thương mại

6.3 Thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại

6.4 Dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại

Chương 7: Định giá các dịch vụ ngân hàng

7.1 Các loại giá sản phẩm của ngân hàng thương mại

7.2 Định giá các sản phẩm của ngân hàng

7.3 Xác định lãi suất tín dụng

7.4 Định giá nguồn huy động

7.5 Định giá cá biệt

7.6 Định giá các dịch vụ khác của ngân hàng

7.7 Xác định phí suất tín dụng

Tóm tắt chương

Các thuật ngữ chính

Câu hỏi thảo luận

Chương 8: Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

8.1 Tổng quan về rủi ro của ngân hàng thương mại

8.2 Quản lý rủi ro

Chương 9: Quản lý rủi ro tín dụng

9.1 Khái quát về rủi ro tín dụng

9.2 Quản lý rủi ro tín dụng

Chương 10: Quản lý rủi ro ngoại hối

10.1 Phân tích mức độ rủi ro ngoại hối của ngân hàng

10.2 Nghiệp vụ phòng hộ ngoại hối

Chương 11: Quản lý rủi ro lãi suất

11.1 Tổng quan về rủi ro lãi suất

11.2 Quản lý rủi ro lãi suất

Tóm tắt chương

Các thuật ngữ chính

Câu hỏi thảo luận

Chương 12: Quản lý thanh khoản

12.1 Các vấn đề chung về thanh khoản

12.2 Các lý thuyết thanh khoản

12.3 Quản lý thanh khoản

Chương 13: Quản lý rủi ro hoạt động

13.1 Tổng quan về rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại

13.2 Quản lý rủi ro hoạt động

13.3 Trường hợp nghiên cứu: Mức độ áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro hoạt động của một số NHTM Việt Nam

Chương 14: Quản lý vốn chủ sở hữu

14.1 Vai trò của vốn chủ sở hữu trong hoạt động của NHTM

14.2 Các bộ phận cấu thành của vốn chủ sở hữu

14.3 Quản lý vốn chủ sở hữu

Tóm tắt chương

Các thuật ngữ chính

Câu hỏi thảo luận

Chương 15: Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

15.1 Khái niệm và mục tiêu

15.2 Quy trình/Tổ chức phân tích

15.3 Các báo cáo tài chính

15.4 Nội dung phân tích

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""