GIÁO TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ – PGS. TS. NGUYỄN BẠCH NGUYỆT

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế sang hoạt động cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, sự đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư vừa là yêu cầu thực tế khách quan, vừa mang tích cấp bách. Trong sự đổi mới này, đầu tư theo dự án giữ một vai trò cực kỳ quan trọng. Đây là vấn đề cần và phải được quan tâm ở nước ta hiện nay.

 

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của thực tiễn, Giáo trình Lập dự án đầu tư đã được hoàn thiện và bổ sung trong lần tái bản này. Giáo trình lập dự án đầu tư được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho các giáo viên, sinh viên hệ Đại học chuyên ngành Kinh tế đầu tư và các chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học kinh tế quốc dân. 

 

Giáo trình này cũng có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu tham khảo cho các giáo viên giảng dạy các chuyên ngành kinh tế, cán bộ quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp ở các cơ quan quản lý và kinh doanh...

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC.

1. Đầu tư phát triển

2. Dự án đầu tư

3. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học

4. Phương pháp và nội dung nghiên cứu của môn học

CHƯƠNG 2: TRÌNH TỰ, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC SOẠN THẢO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Trình tự và các nội dung nghiên cứu cảu quá trình soạn thảo dự án đầu tư

2. Công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư

3. Trình bày một dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi)

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU CÁC CĂN CỨ CHỦ YẾU HÌNH THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Nghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư

2. Nghiên cứu thị trường

CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN

1. Vị trí và yêu cầu của nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật

2. Nội dung của nghiên cứu kỹ thuật

3. Ví dụ về nội dung nghiên cứu kỹ thuật dự án khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí quất lâm

CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Sự cần thiết và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án đầu tư

2. Các nghuyên tắc và tiêu chí lựa chọn hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư

3. Cơ cấu tổ chức quản lý vận hành dự án đầu tư

4. Dự kiến nhân sự và chi phí nhân lực thực hiện dự án

5. Ví dụ về nội dung tổ chức quản lý và nhân sự trong dự án khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí quất lâm

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Muc đích, vai trò và yêu cầu của phân tích tài chính dự án đầu tư

2. Một số vấn đề cần xem xét khi tiến hành phân tích tài chính dự án đầu tư

3. Nội dung phân tích tài chính dự án đầu tư

4. Phân tích dự án trong trường hợp có tác động cảu các yếu tố khách quan

5. Ví dụ về nội dung phân tích tài chính dự án khu du lịch sinh thái và vui choi giái trí quất lâm

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KINH TẾ - XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Khái niệm và sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án đầu tư

2. Sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế xã hội cảu dự án đầu tư

3. Xác định giá trong phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư

4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư

5. Một số tác động về mặt xã hội và môi trường cảu dự án đầu tư

6. Ví dụ về nội dung phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội dự án khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí quất lâm

CHƯƠNG 8: SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ

1. So sánh lựa chọn phương án đầu tư xét trên phương diện tài chính

2. So sánh lựa chọn phướng án đầu tư theo khía cạnh kinh tế xã hội 

3. So sánh lựa chọn phương án đầu tư phối hợp các chỉ tiêu hiêu quả

CHƯƠNG 9: ỨNG DỤNG EXCEL TRONG LẬP DỰ ÁN

1. Sự cần thiết sử dụng excel trong lập dự án

2. Các hàm excel sử dụng trong lập dự án

3. Ứng dụng excel trong lập dự án

CHƯƠNG 10: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CẢU QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Khái niệm, mục tiêu và nội dung cảu quản lý dự án

2. Lập kế hoạch quản lý dự án

3. Giám sát và đánh giá dự án

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""