GIÁO TRÌNH KINH TẾ VIỆT NAM

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH TẾ VIỆT NAM – GS. TS. NGUYỄN VĂN THƯỜNG – TS. TRẦN KHÁNH HƯNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Ở nước ta thời gian qua, quá trình đổi mới kinh tế đã thu được những thành tựu cơ bản, to lớn. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài và tạo tiền đề đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như từng bước hội nhập sâu rộng vào hệ thống kinh tế quốc tế. Điều đó khẳng định đường lối, chính sách và những giải pháp đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. 

 

Tuy nhiên, ngay trong sự phát triển, những bất cập vê cơ chế chính sách, về tăng trưởng và phát triển bền vững, về an sinh xã hội, về hội nhập kinh tế quốc tế… vẫn đặt ra không ít những vấn đề cần giải quyết.

 

Do vậy, môn học Kinh tế Việt Nam sẽ trang bị kiến thức về lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở VIệt Nam trong thời kỳ đổi mới cho sinh viên các trường đại học thuộc khối kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu đó, trường Đại học kinh tế quốc dân đã xuất bản cuốn giáo trình Kinh tế Việt Nam như là một cuốn sách chuyên khảo để phục vụ nhu cầu bạn đọc.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN KINH TẾ VIỆT NAM

1. Vị trí của môn kinh tế việt nam

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của môn kinh tế việt nam

3. Phương pháp nghiên cứu môn học

4. Tác dụng của môn học

CHƯƠNG 2: CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Khái niệm và vai trò cảu các nguồn lực phát triển kinh tế

2. Thực trạng của các nguồn lực phát triển kinh tế

3. Quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế ở nước ta.

CHƯƠNG 3: THỂ CHẾ KINH TẾ

1. Khái niệm thể chế, thể chế kinh tế

2. Những nhân tố tác động và chức năng cảu thể thế kinh tế

3. Thực trạng thể chế kinh tế

CHƯƠNG 4: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

1. Khái niệm và các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế

2. Thực trạng tăng trưởng và chất lượng tẳng trưởng kinh tế

CHƯƠNG 5: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

1. Bản chất và nội dung của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

2. Quá trình hoàn thiện chủ trương, đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

3. Bối cảnh mới của thời đại và nhiệm vụ đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

CHƯƠNG 6: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

1. Khái niệm và vai trò của chính sách tài khóa

2. Ngân sách nhà nước việt nam trong thời kỳ đổi mới

3. Điều hành chính sách tài khóa ở việt nam

CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

1. Tổng quan về hệ thống ngân hàng việt nam

2. Ngân hàng nhà nước việt nam và chính sách tiền tệ

3. Điều hành chính sách tiền tệ qua các giai đoạn

CHƯƠNG 8: GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM VÀ AN SINH XÃ HỘI

1. Khái quát hệ thống các chính sách xã hội ở việt nam

2. Chính sách giáo dục và đào tạo

3. Chính sách lao động và việc làm

4. Chính sách an sinh xã hội

5. Định hướng các chính sách xã hội trong giai đoạn tới

CHƯƠNG 9: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế

2. Cơ sở của hội nhập kinh tế quốc tế

3. Những cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế đối với việt nam

4. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam

5. Các tổ chức và diễn đàn kinh tế quốc tế việt nam tham gia

CHƯƠNG 10: NÔNG NGHIỆP

1. Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế

2. Những đặc điểm cơ bản của nông nghiệp

3. Thực trạng phát triển nông nghiệp việt nam thời kỳ đổi mới (1986 - nay)

4. Định hướng phát triển nông nghiệp việt nam

5. Các biện pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp trong những năm tới

CHƯƠNG 11: CÔNG NGHIỆP

1. Vai trò của công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của việt nam

2. Thực trạng phát triển công nghiệp việt nam thời kỳ đổi mới

3. Định hướng phát triển công nghiệp việt nam 

CHƯƠNG 12: DỊCH VỤ

1. Khái niệm và các loại dịch vụ

2. Vai trò của khu vực kinh tế dịch vụ

3. Thực trạng phát triển dịch vụ việt nam thời kỳ đổi mới

4. Một số giải pháp nhằm phát triển khu vực dịch vụ ở viêt nam trong thời gian tới

CHƯƠNG 13: THƯƠNG MẠI

1. Khái niệm và vai trò thương mại trong nền kinh tế thị trường

2. Thương mại việt nam thời kỳ 1975 - 1986

3. Thương mại việt nam thời kỳ đổi mới

4. Định hướng phát triển thương mại việt nam trong thời gian tới

CHƯƠNG 14: ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. Khái niệm đầu tư nước ngoài và các nhân tố ảnh hưởng

2. Thuận lợi, khó khăn và chủ trương của nhà nước về thu hút đầu tư nước ngoài

3. Thực trạng vốn đầu tư nước ngoài

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""