GIÁO TRÌNH KINH TẾ THƯƠNG MẠI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH TẾ THƯƠNG MẠI

(Dùng cho chuyên ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)

 

Trong hội nhập quốc tế, thương mại dịch vụ có một vị trí rất quan trọng, vừa tạo điều kiện cho phát triển bền vững vừa nâng cao mức hưởng thụ và đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của đời sống kinh tế và xã hội.

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập ngày càng mở rộng của các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trong các trường đại học, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội tái bản cuốn sách Giáo trình Kinh tế thương mại do Giáo sư – Tiến sĩ Đặng Đình Đào làm chủ biên.

 

Giáo trình Kinh tế thương mại có thể dùng làm tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà quản lý, các nhà doanh nghiệp, sinh viên các trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Bản chất kinh tế của thương mại trong nền kinh tế thị trường

1. Khái niệm thương mại

  1.1 Khái niệm

  1.2 Đặc trưng cơ bản của thương mại trong nền kinh tế thị trường

2. Chức năng và nhiệm vụ của thương mại

  2.1 Chức năng của thương mại

 2.2 Nhiệm vụ của thương mại

3. Vai trò và nội dung của thương mại

  3.1 Vai trò của thương mại

  3.2 Nội dung cơ bản của thương mại

4. Những mục tiêu và quan điểm phát triển thương mại ở nước ta

  4.1 Mục tiêu

  4.2 Quan điểm

5. Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 2: Thị trường và thương mại Việt Nam qua các thời kỳ phát triển

1. Khái quát về thị trường và thương mại Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945

2. Thị trường và thương mại Việt Nam thời kỳ 1945-1954

3. Thị trường và thương mại Việt Nam thời kỳ 1954-1975

4. Thị trường và thương mại Việt Nam thời kỳ 1975-1986

5. Thị trường và thương mại Việt Nam thời kỳ mở cửa (từ năm 1986 đến nay)

6. Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 3: Chính sách quản lý thương mại

1. Khái quát cơ chế và cơ chế quản lý kinh tế

  1.1 Cơ chế kinh tế

  1.2 Cơ chế quản lý kinh tế

2. Mục tiêu của chính sách thương mại

3. Chính sách quản lý thương mại nội địa

  3.1 Chính sách phát triển thương mại nội địa

  3.2 Quan điểm và định hướng phát triển thương mại nội địa

4. Chính sách quản lý thương mại quốc tế

  4.1 Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu

  4.2 Chính sách và quản lý nhập khẩu

  4.3 Chính sách và quản lý xuất khẩu

5. Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 4: Tổ chức và quản lý hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất

1. Khái quát về hoạt động thương mại doanh nghiệp

2. Tổ chức mua sắm và quản lý vật tư

  2.1 Xác định nhu cầu

  2.2 Nghiên cứu thị trường vật tư

  2.3 Lập kế hoạch mua sắm vật tư ở doanh nghiệp

  2.4 Công tác kế hoạch nghiệp vụ về hậu cần vật tư cho sản xuất

3. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

  3.1 Nghiên cứu thị trường sản phẩm

  3.2 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

  3.3 Chuẩn bị hàng hóa để xuất bán

  3.4 Lựa chọn các hình thức tiêu thụ sản phẩm

  3.5 Tổ chức các hoạt động xúc tiến, yểm trợ cho công tác bán hàng

  3.6 Tổ chức hoạt động bán hàng

4. Tổ chức bộ máy quản lý thương mại

5. Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 5: Quản lý dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp

1. Khái quát dự trữ sản xuất

2. Định mức dữ trữ sản xuất

3. Theo dõi và điều chỉnh dự trữ ở doanh nghiệp

4. Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 6: Tổ chức kinh doanh hàng hóa trong cơ chế thị trường

1. Bản chất và đặc trưng của các mối quan hệ kinh tế trong kinh doanh hàng hóa

2. Kinh doanh và mục tiêu của kinh doanh hàng hóa

3. Lựa chọn các loại hình kinh doanh hàng hóa

  3.1 Theo mức độ chuyên doanh hàng hóa

  3.2 Theo chủng loại hàng hóa kinh doanh

4. Phương pháp luận xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng hóa trong cơ chế thị trường

  4.1 Phương pháp luận lập kế hoạch

  4.2 Công tác kế hoạch – nghiệp vụ kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại

  4.3 Nghệ thuật nhập hàng trong kinh doanh hàng hóa

5. Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 7: Dịch vụ thương mại

1. Khái quát dịch vụ và đặc điểm sản phẩm dịch vụ

2. Các loại dịch vụ thương mại

  2.1 Vai trò của dịch vụ thương mại

  2.2 Các loại dịch vụ thương mại

3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ và hệ thống chỉ tiêu đánh giá

4. Phát triển thị trường và thương mại dịch vụ ở Việt Nam

5. Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 8: Logistics và dịch vụ logistics

1. Khái quát về Logistics

  1.1 Lược sử phát triển Logistics

  1.2 Khái niệm về Logistics

2. Phân loại và vai trò của hoạt động logistics

  2.1 Phân loại hoạt động của Logistics

  2.2 Vai trò của hoạt động Logistics

3. Đặc trưng và yêu cầu cơ bản của logistics

  3.1 Đặc trưng của Logistics

  3.2 Yêu cầu cơ bản của Logistics

4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt ddoognj logistics của doanh nghiệp

  4.1 Nguyên tắc tổ chức hệ thống Logistics

  4.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động Logistics

5. Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 9: Hạch toán kinh doanh và hiệu quả kinh tế trong thương mại

1. Hạch toán kinh doanh trong thương mại

  1.1 Bản chất và đặc điểm hạch toán kinh doanh

  1.2 Nguyên tắc của hạch toán kinh doanh

2. Quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận

  2.1 Doanh thu

  2.2 Chi phí kinh doanh

  2.3 Lợi nhuận trong kinh doanh

3. Vốn kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại

  3.1 Vốn lưu động – Thành phần và cơ cấu

  3.2 Vốn cố định – Thành phần và cơ cấu

  3.3 Bảo toàn sử dụng vốn kinh doanh

4. Hiệu quả kinh tế thương mại

  4.1 Khái niệm về hiệu quả kinh tế thương mại

  4.2 Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế thương mại

5. Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Phụ lục: Một số văn bản pháp quy hiện hành về thương mại dịch vụ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""