GIÁO TRÌNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN – GS. TS. NGÔ THẮNG LỢI

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Cùng với những diễn biến sinh động và ngày càng phức tạp của đời sống kinh tế, xã hội, các lý thuyết kinh tế phát triển cũng không ngừng được hoàn thiện nhằm giải thích được tính chất sinh động và khác biệt về hiện tượng tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi các tính chất và nội dung xã hội cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển. Tất cả đã làm cho kinh tế phát triển, với mục tiêu và tôn chỉ là tìm ra nguyên lý phát triển kinh tế cho các nước đang phát triển vẫn luôn là lĩnh vực tương đối mới mẻ.

 

Cuốn Giáo trình Kinh tế phát triển của Đại học Kinh tế quốc dân mặc dù chứa nhiều điều mới mẻ, nhưng vẫn kế tục những đặc trưng khoa học mang tính truyền thống của môn học. Giáo trình được chia thành 4 phần bao gồm:

Phần A: Lý luận chung về phát triển kinh tế. Phần này bao gồm mở đầu: giới thiệu môn học, đối tượng xử lý của môn học, bản chất, nội hàm của phát triển kinh tế, đi sâu cụ thể vào trình bày nội dung, các mô hình, xu thế vận động và kỹ thuật đánh giá các khía cạnh của phát triển kinh tế, các chính sách vận dụng đối với các nước đang phát triển để thực hiện các nội dung phát triển kinh tế và liên hệ các khía cạnh này ở Việt Nam hiện nay.

Phần B: Dân số, lao động và các vấn đề xã hội. Phần này đề cập đến các vấn đề về dân số, lao động – việc làm, giáo dục, sức khỏe trong quá trình phát triển kinh tế, bao gồm vai trò, nội dung xu thế vận động, hệ thống chính sách vận dụng cho các nước đang phát triển và tổng quan thực trạng, định hướng phát triển ở Việt Nam đối với từng vấn đề đặt ra.

Phần C: Tài chính trong phát triển kinh tế. Phần này đề cập đến tiết kiệm – đầu tư, nợ nước ngoài ở các nước đang phát triển, hệ thống chính sách tài chính quốc gia, và liên hệ những vấn đề này ở Việt Nam trong thập niên đầu của thế kỷ 21.

Phần D: Sản xuất, thương mại và phát triển bền vững. Phần này đề cập đến nội dung và các chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp và nghiệp hóa, ngoại thương và cán cân thanh toán quốc tế, phát triển bền vững. Các khía cạnh về Việt Nam đối với từng vấn đề nói trên cũng được trình bày trong mỗi chương.

 

MỤC LỤC

PHẦN A: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan về phát triển kinh tế

Chương 3: Tăng trưởng kinh tế

Chương 4: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Chương 5: Tiến bộ xã hội trong phát triển kinh tế

PHẦN B: DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Chương 6: Dân số với phát triển kinh tế

Chương 7: Lao động – Việc làm với phát triển kinh tế

Chương 8: Giáo dục với phát triển kinh tế

Chương 9: Sức khỏe với phát triển kinh tế

PHẦN C: TÀI CHÍNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chương 10: Tiết kiệm, đầu tư với phát triển kinh tế

Chương 11: Nợ nước ngoài ở các nước đang phát triển

Chương 12: Chính sách tài chính với phát triển kinh tế

PHẦN D: SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chương 13: Nông nghiệp và nông thôn trong phát triển kinh tế

Chương 14: Công nghiệp và công nghiệp hóa

Chương 15: Ngoại thương và cán cân thanh toán quốc tế trong phát triển kinh tế

Chương 16: Phát triển bền vững

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""