GIÁO TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ (PGS.TS. TẠ LỢI)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ (PGS.TS. TẠ LỢI)

 

Ngày nay, kinh doanh không còn bó buộc tỏng phạm vi biên giới của mỗi quốc gia của chính công ty đó. Dù các công ty không tham gia kinh doanh quốc tế cũng bị các sản phẩm và dịch vụ quốc tế cạnh tranh trên chính thị trường quốc gia mình. Vì vậy, nhiều quốc gia đã bãi bỏ những giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu hay các giấy phép tương tự cho bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào nhằm khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế…

Nội dung cơ bản của Giáo trình kinh doanh quốc tế được trình bày theo cách tiếp cận tổng thể từ những vấn đề tổng quan nhất cảu kinh doanh quốc tế đếnmôi trường kinh doanh quốc gia và môi trường kinh doanh quốc tế, từ đó chỉ ra các đặc thù của quản trị trong kinh doanh quốc tế.

Kinh doanh quốc tế liên quan đến nhiều vấn đề và kiến thức rộng như về văn hóa, địa lý, chính trị, kinh tế, luật pháp, tôn giáo… tạo nên môi trường kinh doanh quốc tế. Đối diện với những vấn đề đó các nhà quản trị cần có những hiểu biết về môi trường kinh doanh, văn hóa chính trị, luật pháp và các kỹ năng quản trị về cú sốc văn hóa, cú sốc văn hóa nghịch đảo, biệt phái, hồi hương, tập trung và phân tán sản xuất, quản trị mạng sản xuất toàn cầu, quản trị chuỗi cung ứng quốc tế, phân tích chuỗi giá trị toàn cầu cũng như các kỹ năng quản trị tài chính quốc tế về vay nối tiếp, giảm nghĩa vụ quốc tế…

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG KỶ NGUYÊN TOÀN CẦU HÓA

 

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ

 

2. TÒA CẦU HÓA

 

3. KINH DOANH QUỐC TẾ: VIỄN CẢNH TOÀN CẦU

 

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC

 

PHẦN A: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 1: YẾU TỐ VĂN HÓA TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

1. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VĂN HÓA TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

2. TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA TỚI KINH DOANH QUỐC TẾ

 

3. CÁC THÀNH TỐ CỦA VĂN HÓA

 

4. PHÂN LOẠI CÁC NỀN VĂN HÓA

 

5. VƯỢT QUA KHÁC BIỆT VĂN HÓA ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 2: YẾU TỐ CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT PHÁP TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

1. CÁC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI

 

2. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

 

3. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ ĐẾN KINH DOANH QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 3: CÁC NỀN KINH TẾ TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

1. HỆ THỐNG KINH TẾ

 

2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC QUỐC GIA

 

3. CÁC NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI

 

4. CÁC NỀN KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI

 

CHƯƠNG 4: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

1. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

2. LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

3. CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 5: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

1. ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

3. SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỐI FDI

 

CHƯƠNG 6: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

 

1. HỘI NHẬP KINH TẾ

 

2. HỘI NHẬP KINH TẾ TOÀN CẦU

 

3. CÁC CẤP ĐỘ HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC

 

4. HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI

 

5. TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ

 

CHƯƠNG 7: TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ QUỐC TẾ

 

1. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

2. THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ

 

3. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

4. XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

PHẦN B: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH CƠ HỘI KINH DOANH QUỐC TẾ

 

1. LỰA CHỌN THỊ TRƯƠNG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

2. CÁC CÔNG VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH CƠ HỘI KINH DOANH QUỐC TẾ

 

3. THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KINH DOANH QUỐC TẾ

 

4. ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT CƠ HỘI KINH DOANH QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 9: CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

 

1. LỰA CHỌN THỜI ĐIỂM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

 

2. PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP QUA XUẤT KHẨU VÀ BUÔN BÁN ĐỐI LƯU

 

3. PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THÔNG QUA HƠP ĐỒNG

 

4. PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THÔNG QUA ĐẦU TƯ

 

5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

 

6. CÁC THỨC VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP TỤ TRƯỜNG QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 10: CHIẾN LƯỢC VÀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC CỦA CÁC CÔNG TY KINH DOANH QUỐC TẾ

 

1. CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ

 

2. CẤU TRÚC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 11: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

 

1. TỔNG QUAN CHUỖI CUNG ỨNG QUỐC TẾ

 

2. QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

 

CHƯƠNG 12: QUẢN TRỊ MARKETING QUỐC TẾ

 

1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING QUỐC TẾ

 

2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRONG MARKEING QUỐC TẾ

 

3. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ TRONG MARKEING QUỐC TẾ

 

4. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM TRONG MARKETING QUỐC TẾ

 

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ TRONG MARKETING QUỐC TẾ

 

6. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI TRONG MARKETING QUỐC TẾ

 

7. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TRUYÊN THÔNG TRONG MARKETING QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 13: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ

 

1. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

2. CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ QUỐC TẾ

 

3. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUÔN NHÂN LỰC QUỐC TẾ

 

4. QUAN HỆ LẠO ĐỘNG QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 14: QUẢN TRỊ KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

1. QUẢN TRỊ KẾ TOÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

2. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""