GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - PGS. TS. NGUYỄN NGỌC QUANG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Trong hệ thống thông tin kế toán nói chung, kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành không thể thiết được trong các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị sự nghiệp có thu. Kế toán quản trị với chức năng là công cụ hữu hiệu cung cấp dòng thông tin cho các cấp quản lý để đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

 

Để phục vụ kịp thời nhu cầu học tập, nghiên cứu của đông đảo các đối tượng là học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, nhà quản trị kinh doanh...; Cho các bậc đào tạo: Đại học, sau đại học, bồi dưỡng nâng cao... tập thể giáo viện Bộ môn phân tích và kế toán quản trị thuộc khoa Kế toán và Kiểm toán - Đại học kinh tế Quốc dân Hà nội đã biên soạn cuốn giáo trình Kế toán quản trị.

 

Giáo trình này biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... đồng thời kết hợp với thông tư hướng dẫn kế toán quản trị của Bộ Tài Chính.

  

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.1 Khái niệm và bản chất kế toán quản trị trong doanh nghiệp

1.2 Hệ thống thông tin kế toán quản trị với chức năng quản lý trong doanh nghiệp

1.3 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kế toán quản trị

1.4 So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính

1.5 Sự cần thiết, yêu cầu và nhiệm vụ tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp

1.6 Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp

1.7 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ

2.1 Khái quát về chi phí

2.2 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

2.3 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế

2.4 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động

2.5 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với kỳ tính kết quả kinh doanh

2.6 Các cách phân loại chi phí khác

2.7 Phân loại chi phí trong các báo cáo kết quả kinh doanh

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

3.1 Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm truyền thống

3.2 Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm hiện đại

3.3 Báo cáo sản xuất

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - SẢN LƯỢNG VÀ LỢI NHUẬN

4.1 Ý nghĩa phân tích mối quan hệ chi phí, sản lượng và lợi nhuận

4.2 Các khái niệm cơ bản để phân tích mối quan hệ c-v-p

4.3 Phân tích điểm hòa vốn

4.4 Cơ cấu chi phí và độ lớn đòn bảy hoạt động

4.5 Phân tích quan hệ c-v-p để ra quyết định kinh doanh

4.6 Điều kiện áp dụng cho phân tích c-v-p

CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

5.1 Tổng quan về dự toán

5.2 Định mức chi phí

5.3 Dự toán sản xuất kinh doanh

CHƯƠNG 6: DỰ TOÁN LINH HOẠT

6.1 Khái niệm và ý nghĩa của dự toán linh hoạt

6.2 Phân tích biến động chi phí

6.3 Phân tích biến động tiêu thụ

6.4 Báo cáo hoạt động

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

7.1 Khái niệm, phân loại và nội dung đánh giá hoạt động các trung tâm trách nhiệm

7.2 Báo cáo bộ phận và phân tích báo cáo bộ phận

7.3 Phân bổ chi phí phục vụ cho các bộ phận

7.4 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh lập theo các phương pháp xác định chi phí

CHƯƠNG 8: ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

8.1 Lý thuyết cơ bản và ý nghĩa của định giá bán sản phẩm trong doanh ngiệp

8.2 Vai trò của định giá bán sản phẩm và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định, định giá bán sản phẩm

8.3 Nội dung định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 9: THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

9.1 Khái niệm và ý nghĩa của các quyết định ngắn hạn

9.2 Tiêu chuẩn lựa chọn và đặc điểm cảu các quyết định ngăn hạn

9.3 Các bước ra quyết định ngắn hạn

9.4 Ứng dụng phân tích thông tin thich hợp trong việc ra quyết định ngăn hạn trong kinh doanh

CHƯƠNG 10: THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN

10.1 Khái niệm và vai trò của các quyết định dài hạn trong quản lý doanh nghiệp

10.2 Đặc điểm và phân loại quyết định dài hạn

10.3 Các phương pháp ra quyết định dài hạn

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""