GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – TS. TRẦN THỊ SONG MINH

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Trong thời đại ngày nay, các hệ thống thông tin dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông đã và đang là một nguồn lực chiến lược của mọi loại hình tổ chức doanh nghiệp, đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển bền vững và khả năng cạnh tranh trong xu thế toán cầu hóa. Việc trang bị những kiến thức cơ bản và toàn diện về hệ thống thông tin quản lý cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh là một điều hết sức cần thiết.

 

Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý được biên soạn bởi tập thể tác giả của trường Đại học kinh tế quốc dân: TS Trần Thị Song Minh (Chủ biên), TS Trương Văn TúTS Cao Đình Thi. Giáo trình không chỉ là một học liệu cần thiết cho sinh viên và học viên cao học mà còn là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý và đối tượng quan tâm khác. Giáo trình được kết cấu thành sáu phần với 20 chương. Đầu mỗi chương có tóm tắt nội dung và mục đích nghiên cứu. Cuối mỗi chương có phần từ khóa, câu hỏi ôn tập, bài tập và tại liệu tham khảo của chương... Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý bao quát tương đối rộng và đầy đủ các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin nên có thể sử dụng được cho nhiều chương trình giảng dạy khác nhau. 

 

MỤC LỤC

PHẦN A: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG CÁC TỔ CHỨC

1.1 Thông tin dưới góc độ quản lý

1.2 Tổ chức dưới góc độ quản lý

1.3 Quản lý một tổ chức

Từ khóa

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC

2.1 Giới thiệu chung về hệ thống thông tin dự trên máy tính

2.2 Các mô hình biểu diễn hệ thống thông tin

2.3 Phân loại hệ thống thông tin dựa trên máy tính

2.4 Vai trò của hệ thống thông tin trong tổ chức

2.5 Hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

PHẦN B: CÁC THÀNH PHẦN CÔNG NGHỆ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG 3: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

3.1 Phần cứng máy tính và các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính

3.2 Các loại hình hệ thống máy tính

3.3 Các yếu tố cần đánh giá khi mua sắm phần cứng

Các từ khóa, câu hỏi ôn tập, bài tập 

CHƯƠNG 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH

4.1 Phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm dưới góc độ quản lý

4.2 Phần mềm ứng dụng

4.3 Phần mềm hệ thống

4.4 Các yếu tố cần đánh giá khi mua sắm phần mềm

Từ khóa, câu hỏi ôn tập, bài tập

CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU

5.1 Một số khái niệm cơ sở

5.2 Các hoạt động cơ bản liên quan đến cơ sở dữ liệu

5.3 Các cấu trúc cơ sở dữ liệu

5.4 Phát triển cơ sở dữ liệu

5.5 Vấn đề chuẩn hóa dữ liệu

5.6 Các loại hình cơ sở dữ liệu

5.7 Một số kỹ thuật hiện đại trong quản trị dữ liệu

Từ khóa, câu hỏi ôn tập, bài tập

CHƯƠNG 6: VIỄN THÔNG VÀ CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG

6.1 Các yếu tố chức năng của hệ thống viễn thông

6.2 Các loại mạng truyền thông

6.3 Mạng internet và các lợi ích của mạng internet

Các từ khóa, câu hỏi ôn tập, bài tập

PHẦN C: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DƯỚI GÓC ĐỘ QUẢN LÝ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG THÔNG TIN XỬ LÝ GIAO DỊCH

7.1 Tổng quan về hệ thống xử lý giao dịch

7.2 Các ứng dụng xử lý giao dịch

7.3 Vấn đề kiểm soát và quản lý hệ thống xử lý giao dịch

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

CHƯƠNG 8: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

8.1 Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý

8.2 Các chức năng cơ bản của hệ thống thông tin quản lý

8.3 Hệ thống thông tin hỗ trợ lãnh đạo và một số hệ thống thông tin đặc thù khác

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

9.1 Một số khái niệm cơ bản 

9.2 Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định

9.3 Một số ví dụ về hệ thống hỗ trợ ra quyết định

9.4 Các dạng mô hình trong hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định

Từ khóa, câu hỏi, bài tập

PHẦN D: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

CHƯƠNG 10: HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH

10.1 Khái quát về hệ thống thông tin tài chính

10.2 Phân loại hệ thống thông tin tài chính theo mức quản lý

10.3 Phần mềm quản lý tài chính

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

CHƯƠNG 11: HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING

11.1 Khái quát về hệ thống thông tin marketing

11.2 Phân loại hệ thống thông tin marketing theo mức quản lý

11.3 Phần mềm quản lý marketing

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

CHƯƠNG 12: HỆ THỐNG THÔNG TIN SẢN XUẤT KINH DOANH

12.1 Khái quát về hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh

12.2 Phân loại hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh theo mức quản lý

12.3 Phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

CHƯƠNG 13: HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN NHÂN LỰC

13.1 Khái quát về hệ thống thông tin nguồn nhân lực

13.2 Phân loại hệ thống thông tin nguồn nhân lực theo mức quản lý

13.3 Phần mềm quản trị nguồn nhân lực

Từ khóa, câu hỏi ôn tập 

CHƯƠNG 14: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍCH HỢP TRONG KINH DOANH

14.1 Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng

14.2 Hệ thống quản trị tích hợp doanh nghiệp

14.3 Hệ thống quản trị chuỗi cung cấp

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

CHƯƠNG 15: HỆ THỐNG THÔNG TIN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG KINH DOANH

15.1 Khái niệm thương mại điện tử

15.2 Hạ tầng kỹ thuật hệ thống thương mại điện tử

15.3 Hoạt động của hệ thống thương mại điện tử

15.4 Lợi ích của thương mại điện tử

15.5 Một số vấn đề liên quan đến thương mại điện tử dưới góc độ quản lý

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

CHƯƠNG 16: HỆ THÔNG THÔNG TIN TỰ ĐỘNG HÓA VĂN PHÒNG

16.1 Giới thiệu chung về hệ thống thông tin văn phòng

16.2 Các công nghệ văn phòng

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

PHẦN E: PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC

CHƯƠNG 17: QUY TÌNH TRIỂN KHAI CÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC

17.1 Tổng quan về quy trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

17.2 Các giải pháp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

17.3 Lựa chọn giải pháp triển khai và các vấn đề liên quan

17.4 Tích hợp ứng dụng vào thực tiễn nghiệp vụ 

17.5 Vấn đề tái thiết kế các quy trình nghiệp vụ

17.6 Quản trị quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

CHƯƠNG 18: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

18.1 Phát triển hệ thống thông tin với quá trình đổi mới tổ chức

18.2 Quá trình phát triển hệ thống thông tin có cấu trúc

18.3 Các phương pháp hiện đại ứng dụng trong phát triển hệ thống thông tin

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

PHẦN F: QUẢN TRỊ CÁC NGUỒN LỰC VÀ VẤN ĐỀ AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG 19: QUẢN TRỊ CÁC NGUỒN LỰC HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC

19.1 Tổng quan về quản trị các nguồn lực hệ thống thông tin

19.2 Quản trị nguồn nhân lực của hệ thống thông tin

19.3 Đầu tư cho công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

19.4 Quản trị tri thức

19.5 Sử dụng nguồn lực công nghệ thông tin trong tái thiết quy trình kinh doanh

Từ khóa, câu hỏi ôn tập

CHƯƠNG 20: AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CÁC KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI LIÊN QUAN

20.1 Vấn đề an toàn hệ thống thông tin

20.2 Vấn đề đạo đức và xã hội liên quan đến hệ thống thông tin

Từ khóa, câu hỏi ôn tập, bài tập

Bảng tra cứu thuật ngữ

Từ vựng

Tài liệu tham khảo

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""