CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI BỔ SUNG - CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/1/2015

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÓ HIỆU LỰC 1/1/2015

 

Năm qua, nền kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu tích cực, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã có bước phục hồi, duy trì và phát triển. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đang quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển SXKD. Theo đó, ngày 26 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật thuế có hiệu lực từ 01/01/2015. Ngày 12/2/2015 Chính phủ đã có Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều cảu các Nghị định về thuế. Tiếp đó, ngày 27/2/2015 Bộ Tài chính có thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân SXKD và cơ quan thuế, đội ngũ cán bộ thuế nhanh chóng triển khai, thực hiện các chính sách thuế mới được sửa đổi bổ sung đạt hiệu quả cao nhất, Tạp chí Thuế đã phối hợp với các Vụ chức năng của Tổng cục Thuế tổng hợp, biên soạn, hệ thống hóa các văn bản pháp luật nêu trên thành cuốn sách mang tựa đề Chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 01/01/2015

 

MỤC LỤC

Phần 1: Hệ thống văn bản các chính sách mới sửa đổi, bổ sung

1. Luật số 71/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi và bổ sung các Luật thuế

2. Những điểm mới sửa đổi bổ sung về thuế theo Luật số 71/QH13 sửa đổi bổ sung các luật thuế

3. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

4. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

5. Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

6. Những điểm mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

7. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

8. Những điểm mới của thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

9. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

10. Những điểm mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Phần 2: Một số văn bản mới của Bộ Tài chính và tổng cục thuế hướng dẫn giải đáp vướng mắc về thuế

1. Công văn số 172/TCT-TNCN ngày 16/01/2015 của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

2. Công văn số 165/TCT-CS ngày 15/01/2015 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu liên quan đến bán hàng tại kho ngoại quan

3. Công văn số 109/TCT-CS ngày 14/01/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn giải quyết vướng mắc về phạt tiền thuế

4. Công văn số 87/TCT-CS ngày 12/01/2015 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT đối với lĩnh vực cung cấp hơi nước cho sản xuất

5. Công văn số 65/TCT-CS ngày 08/01/2015 của Tổng cục Thuế về thuế TNDN đối với khoản hoàn nhập dự phòng quỹ trợ cấp việc làm

6. Công văn số 63/TCT-CS ngày 08/01/2015 của Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất

7. Công văn số 59/TCT-CS ngày 08/01/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất

8. Công văn số 55/TCT-CS ngày 08/01/2015 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN

9. Công văn số 17/TCT-CS ngày 05/01/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền đất

10. Công văn số 5929/TCT-CS ngày 31/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN

11. Công văn số 5928/TCT-CS ngày 31/12/2014 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN

12. Công văn số 5895/TCT-CS ngày 30/12/2014 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN

13.  Công văn số 5894/TCT-CS ngày 30/12/2014 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN

14.  Công văn số 5893/TCT-DNL ngày 30/12/2014 của Tổng cục Thuế về đồng tiền ghi tại hóa đơn điện tử

15.  Công văn số 19058/BTC-TCT ngày 29/12/2014 của Tổng cục Thuế về thuế TNDN đối với thu nhập từ quà tặng

16.  Công văn số 5877/TCT-CS ngày 27/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực xã hội hóa

17.  Công văn số 5805/TCT-CS ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN đối với chuyển nhượng bất động sản

18.  Công văn số 5803/TCT-CS ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn

19. Công văn số 5791/TCT-CS ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án BOT

20.  Công văn số 5783/TCT-CS ngày 23/12/2014 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT đối với máy móc nông nghiệp

21.  Công văn số 5753/TCT-KK ngày 22/12/2014 của Tổng cục Thuế về hoàn thuế GTGT bổ sung

22.  Công văn số 5722/TCT-CS ngày 19/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu

23.  Công văn số 5711/TCT-CS ngày 19/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN

24.  Công văn số 5692/TCT-CS ngày 18/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi thuế TNDN

25.  Công văn số 5665/TCT-CS ngày 18/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN trong trường hợp chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất

26.  Công văn số 5636/TCT-CS ngày 17/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới

27.  Công văn số 5625/TCT-CS ngày 16/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT

28.  Công văn số 5603/TCT-CS ngày 16/12/2014 của Tổng cục Thuế về hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh

29.  Công văn số 5463/TCT-CS ngày 05/12/2014 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế tài nguyên

30.  Công văn số 5463/TCT-CS ngày 05/12/2014 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế tài nguyên

31.  Công văn số 5412/TCT-CS ngày 03/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế theo các hình thức thanh toán giữa Bên cho thuê và Bên đi thuê mặt bằng kinh doanh trong các trung tâm thương mại

33. Công văn số 5298/TCT-TNCN ngày 27/11/2014 của Tổng cục Thuế về thuế TNCN đối với cổ đông góp vốn bằng phần vốn góp

34.  Công văn số 5292/TCT-KK ngày 26/11/2014 của Tổng cục Thuế về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

35.  Công văn số 5291/TCT-KK ngày 26/11/2014 của Tổng cục Thuế về kê khai, khấu trừ thuế GTGT

36.  Công văn số 5224/TCT-CS ngày 24/11/2014 của Tổng cục Thuế về vướng mắc về xác định thuế suất thuế tài nguyên

37.  Công văn số 5183/TCT-CS ngày 21/11/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền thuê đất

38.  Công văn số 4985/TCT-CS ngày 11/11/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN

39.  Công văn số 4976/TCT-CS ngày 11/11/2014 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT

40.  Công văn số 4974/TCT-CS ngày 11/11/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT

41.  Công văn số 4943/TCT-CS ngày 10/11/2014 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT liên quan đến sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm

42.  Công văn số 4929/TCT-TNCN ngày 07/11/2014 của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS là nhà ở, đất ở duy nhất

43.  Công văn số 16200/TCT-TCT ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính về việc hạch toán kế toán và chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn trong Doanh nghiệp

44.  Công văn số 5928/TCT-TNCN ngày 04/11/2014 của Tổng cục Thuế về thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất.

45.  Công văn số 4854/TCT-CS ngày 31/10/2014 của Tổng cục Thuế về thời điểm lập hóa đơn

46.  Công văn số 4826/TCT-KK ngày 30/10/2014 của Tổng cục Thuế về khấu trừ thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu

47.  Công văn số 4803/TCT-KK ngày 30/10/2014 của Tổng cục Thuế về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

48.  Công văn số 4817/TCT-CS ngày 30/10/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi thuế TNDN

49.  Công văn số 4818/TCT-CS ngày 30/10/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu

50.  Công văn số 4745/TCT-KK ngày 28/10/2014 của Tổng cục Thuế về hoàn thuế Tài nguyên

51.  Công văn số 15469/TCT-CST ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án ODA không hoàn lại.

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""