CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QUYỂN 2

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QUYỂN 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CHỨNG TỪ VÀ SỔ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

 

 

Bộ sách Chế độ kế toán doanh nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị doanh nghiệp, các kế toán trưởng, kế toán viên, kiểm toán viên các sinh viên khối ngành kế toán, kinh tế tài chính, quản trị doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp với luật kế toán và các nghị định, thông tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế.

 

Bộ sách Chế độ kế toán Doanh nghiệp được tổng hợp tuân thủ theo:

+ Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp.

+ Thông tư 202/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất.

+ Luật Kế toán (2003)

+ Nghị định 129/2004/NĐ-CP

+ Các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã ban hành trong thời gian vừa qua

 

Bộ sách gồm 2 quyển:

Quyển 1: Hệ thống Tài khoản kế toán: Trình bày bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản

Quyển 2: Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, Hệ thống Chứng từ kế toán, Sổ kế toán. Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán.

 

Bộ sách Chế độ kế toán doanh nghiệp kỳ vọng giúp quý đôc giả thuận lợi trong lĩnh vực thực hành kế toán, kiểm toán, góp phần trong quản trị doanh nghiệp đạt thành quả và lợi thế kinh doanh.

  

MỤC LỤC

PHẦN THỨ HAI: HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ MẪU CHỨNG TỪ - SỔ KẾ TOÁN

Chương 3: Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính

1. Quy định chung

2. Biểu mẫu Báo cáo tài chính

3. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Chương 4: Chứng từ kế toán

1. Quy định chung

2. Danh mục và mẫu chứng từ kế toán

3. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán

Chương 5: Sổ kế toán và hình thức kế toán

1. Quy định chung về sổ kế toán

2. Các hình thức sổ kế toán

3. Danh mục và mẫu sổ kế toán

4. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán

PHẦN THỨ BA: HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

I. Quy định chung

II. Phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính một số giao dịch cơ bản giữa công ty mẹ và các công ty con

A. Loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con

B. Xử lý ảnh hưởng của chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ khi thu hồi tài sản, thanh toán nợ phải trả và ảnh hưởng của thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh

C. Phân bổ lợi thế thương mại

D. Tách lợi ích của cổ đông không kiểm soát

E. Xử lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát và quỹ khen thưởng, phúc lợi

G. Loại trừ các giao dịch nội bộ

III. Phương pháp xử lý các khoản dự phòng phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

A. Phương pháp xử lý khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

B. Phương pháp xử lý khoản dự phòng đầu tư tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất

C. Phương pháp xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

D. Phương pháp xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa, công trình xây dựng khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

IV. Hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo

A. Quy định chung

B. Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 không được sở hữu chéo bởi các đơn vị khác trong nội bộ tập đoàn

C. Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con được sở hữu chéo bởi các đơn vị trong tập đoàn

V. Tái cấu trúc tập đoàn

A. Thoái đầu tư

B. Thay đổi cơ cấu và lợi ích do công ty con huy động thêm vốn góp từ các chủ sở hữu

C. Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung

VI. Chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ

VII. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu

A. Quy định chung khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu

B. Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu

VIII. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

A. Quy định chung

B. Nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng của giao dịch mua, thanh lý công ty con đến các luồng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

C. Quy định cụ thể về phương pháp lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Phụ lục số 1: Biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất

Phụ lục số 2: Biểu mẫu bảng tổng hợp

Phụ lục: Luật số 03/2003/QH11 của quốc hội: Luật kế toán

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""