BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: NHỮNG NGUYÊN LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA NỀN KINH TẾ HỌC

BÀI 1: MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC

1.  CON NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

2. CON NGƯỜI TƯƠNG TÁC VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?

3. NỀN KINH TẾ VỚI TƯ CÁCH MỘT TỔNG THỂ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

4. KẾT LUẬN

BÀI 2: TƯ DUY MỘT NHÀ KINH TẾ

1. NHÀ KINH TẾ VỚI TƯ CÁCH NHÀ KHOA HỌC

2. NHÀ KINH TẾ VỚI TƯ CÁCH NHÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

3. CHÚNG TA HÃY TIẾP TỤC

PHẦN 2: NHỮNG SỐ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ

BÀI 3: HẠCH TOÁN THU NHẬP QUỐC DÂN

1.  THU NHẬP VÀ CHI TIÊU CỦA NỀN KINH TẾ

2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC

3. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC VỀ THU NHẬP

4. CÁC THÀNH TỐ CỦA CỦA GDP

5. GDP THỰC THỂ VÀ DANH NGHĨA

6. GDP VÀ PHÚC LỢI KINH TẾ

7. SỰ CHÊNH LỆCH GDP TRÊN THẾ GIỚI VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

8. KẾT LUẬN

BÀI 4: PHẢN ÁNH ĐÁNH GIÁ SINH HOẠT

1.  CỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

2. NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH KHI TÍNH TOÁN GIÁ SINH HOẠT

3. SO SÁNH CHỈ SỐ ĐIỀU CHỈNH GDP VÀ CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

4. ĐIỀU CHỈNH CÁC BIẾN SỐ ĐỂ LOẠI TRỪ ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT

5. KẾT LUẬN

PHẦN 3 MÔ HÌNH VỀ NỀN KINH TẾ TRONG DÀI HẠN

1. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRÊN THẾ GIỚ

2. VAI TRÒ CỦA NĂNG SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT

3. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CÓ PHẢI LÀ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KHÔNG?

4. TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ VÀ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ.

5. XU HƯỚNG NĂNG XUẤT GIẢM DẦN

6. KẾT LUẬN: TẦM QUAN TRỌNG CỦA TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN

BÀI 6: TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

1.  CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ

2. TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THU NHẬP QUỐC DÂN.

3. THỊ TRƯỜNG VỐN VAY

4. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH: THUẾ VÀ THÂM HỤT NGÂN SÁCH

5. THẶNG DỰ NGÂN SÁCH VÀ NỢ CHÍNH PHỦ

6. KẾT LUẬN

BÀI 7: THẤT NGHIỆP VÀ TỶ LỆ THẤT NGHIỆP TỰ NHIÊN

1. XÁC ĐỊNH THẤT NGHIỆP

2. TÌM VIỆC LÀM

3. NGUYÊN NHÂN GÂY RA THẤT NGHIỆP CƠ CẤU

4. KẾT LUẬN

BÀI 8: HỆ THỐNG TIỀN TỆ

1. Ý NGHĨA CỦA TIỀN

2. HỆ THỐNG DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ

3. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ CUNG TIỀN

4. BA CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CUNG TIỀN CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

5. NHỮNG VẤN ĐỀ NẢY SINH KHI KIỂM SOÁT CUNG TIỀN

6 . KẾT LUẬN

BÀI 9: TỐC ĐỘ TĂNG TIỀN VÀ LẠM PHÁT

1. THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ LẠM PHÁT

2. SỰ PHÂN ĐÔI CỔ ĐIỂN VÀ TÍNH TRUNG LẬP CỦA TIỀN

3. TỐC ĐỘ LƯU THÔNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH SỐ LƯỢNG

4. THUẾ LẠM PHÁT

5. HIỆU ỨNG FISHER

6. TÁC HẠI CỦA LẠM PHÁT

7. KẾT LUẬN

BÀI 10: KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. CÁC LUỒNG HÀNG HÓA VÀ LUỒNG VỐN QUỐC TẾ

2. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI DANH NGHĨA VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC TẾ

3. LÝ THUYẾT NGANG BẰNG SỨC MUA

4. KẾT LUẬN

BÀI 11: LÝ THUYẾT KINH TẾ VĨ MÔ VỀ NỀN KINH TẾ MỞ

1. CUNG, CẦU VỀ VỐN VAY VÀ THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

2. TRẠNG THÁI CÂN BẰNG TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

3. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH VÀ BIẾN CỐ TỚI NỀN KINH TẾ MỞ

5. KẾT LUẬN

PHẦN IV: MÔ HÌNH VỀ NỀN KINH TẾ TRONG NGẮN HẠN

BÀI 12: MÔ HÌNH TỔNG CUNG - TỔNG CẦU

1. BA BẰNG CHỨNG THEN CHỐT VỀ BIẾN ĐỘNG KINH TẾ

2. LÝ GIẢI NHỮN BIẾN ĐỘNG KINH TẾ NGẮN HẠN

3. ĐƯỜNG TỔNG CẦU

4. ĐƯỜNG TỔNG CUNG

5. HAI NGUYÊN NHÂN GÂY RA BIẾN ĐỘNG KINH TẾ

6. KẾT LUẬN: NGUỒN GỐC CỦA TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG

BÀI 13: TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔNG CẦU

1. PHƯƠNG THỨC TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TỚI TỔNG CẦU

2. PHƯƠNG THỨC TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TỚI TỔNG CẦU

3. SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ ĐỂ ỔN ĐỊNH NỀN  KINH TẾ

4. KẾT LUẬN

BÀI 14: SỰ ĐÁNH ĐỔI NGẮN HẠN GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

1. ĐƯỜNG PHILLIPS

2. VAI TRÒ CỦA KỲ VỌNG

3. CÚ SỐC CUNG VÀ SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG PHILLIPS

4. CÁI GIÁ CỦA CHÍNH SÁCH CẮT GIẢM LẠM PHÁT

5. KẾT LUẬN

BÀI 15: NĂM CUỘC TRANH LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ

1. CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ CÓ NÊN TÌM CÁCH ỔN ĐỊNH NỀN KINH TẾ KHÔNG?

2. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NÊN ĐƯỢC HOẠCH ĐỊNH THEO LUẬT HAY TÙY NGHI?

3. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CÓ NÊN THEO ĐUỔI CHÍNH SÁCH LẠM PHÁT BẰNG KHÔNG?

4. CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÓ NÊN CẮT GIẢM NỢ CỦA CHÍNH PHỦ KHÔNG?

5. CÓ NÊN CẢI CÁCH LUẬT THUẾ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH TIẾT KIỆM KHÔNG?

6. KẾT LUẬN

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

Sachdoanhnhan.vn giới thiệu trích đoạn cuốn sách: NGUYÊN LÝ 2: CHI PHÍ CỦA MỘT THỨ LÀ CÁI MÀ BẠN PHẢI TỪ BỎ ĐỂ CÓ ĐƯƠC NÓ

 

“Vì sự đánh đổi liên quan đến lợi ích và tổn thất, nên trong quá trình ra quyết định, mọi người thường so sánh chi phí và lợi ích của các đường lối hành động khác nhau. Cái khó ở đây là trong nhiều trường hợp, chi phí của một số hành động không phải lúc nào cũng rõ ràng như khi mới nhìn qua.

Chẳng hạn, chúng ta hãy lấy ví dụ về quyết định đi học đại học. Ích lợi cảu đường lối hay phương án hành động này là làm giàu thêm kiến thức và có cơ hội việc làm tốt hơn trong cả cuộc đời. Thế còn chi phí của nó là gì? Để trả lời câu hỏi này, bạn có thể cộng số tiền phải trả học phí, sách vở và sinh hoạt lại với nhau. Nhưng tổng số tiền đó thực sự chưa phải toàn bộ những gì bạn phải từ bỏ để theo học ở trường đại học.

Câu trả lời còn khiếm khuyết ở hai điểm: Thứ nhất, nó bao gồm cả những thứ không thực sự là chi phí cho việc học đại học. Ngay cả khi không học đại học, bạn vẫn phải sinh hoạt, vẫn cần một chỗ đê ngủ và một số thực phẩm để ăn. Tiền ăn ở trường đại học chỉ trở thành chi phí cho việc học đại học khi nó cao hơn những nơi khác.

Thứ 2, nó bỏ qua khoản chi phí lớn nhất cho việc học đại học là thời gian của bạn. Khi dành một khoảng thời gian để nghe giảng, đọc tài liệu tham khảo, giáo trình và viết tiểu luận, bạn không thể sử dụng nó để làm công việc khác. Nhiều sinh viên hiểu rằng tiền lương phải từ bỏ (do không đi làm) để đi học đại học là khoản chi phí hay cái giá phải trả lớn nhất cho việc học đại học của họ.

Chi phí cơ hội của một thứ là cái mà bạn phải từ bỏ để có được nó. Khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, chẳng hạn đi học đại học, người ta quyết định phải nhận thức được chi phí cơ hội gắn với các hành động có thể thực hiện. Trên thực tế, những chi phí như vậy xuất hiện khắp nơi. Các vận động viên ở lứa tuổi đại học - những người có thể kiếm bạc triệu nếu bỏ học và chơi môn thể thao nhà nghề - Hiểu rõ rằng đối với họ, chi phí cơ hội của việc ngồi trên giảng đường rất cao. Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ thường cho rằng ích lợi của việc học đại học quá nhỏ so với chi phí."

 

Sachdoanhnhan.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""